Före förhandling

Part som vill förhandla lämnar en förhandlingsframställan till motparten. Om motparten begär det ska framställningen vara skriftlig och ange vad ärendet gäller.

Om man har för avsikt att yrka på skadestånd ska detta framgå redan i förhandlingsframställan. Är klubb-/sektionsstyrelsen osäker på hur stort skadestånd den vill yrka på kan ni skriva ”skadeståndets storlek preciseras senare”. 

Mer om vilka paragrafer du kan använda hittar du här. 

Förhandling ska, om parterna inte kommit överens om annat, som regel hållas inom två veckor från att förhandlingsframställan mottagits. Enligt lagen (MBL 16§) ska förhandlingen bedrivas skyndsamt. Om en part medvetet förhalar förhandlingen kan denna bli skadeståndsansvarig. I normalfallet sker förhandlingen genom att man möts, men man kan komma överens om andra former, exempelvis mejlväxling. 

Förbered er noga

Tänk på att aldrig gå som ensam fackrepresentant på en förhandling. Utse en förhandlingsdelegation inom styrelsen med minst två, helst tre, förhandlare. Då kan man välja en som förhandlar, en som antecknar och en som sitter tyst och lyssnar. Den som sitter tyst och lyssnar har störst möjlighet att upptäcka nyanser i arbetsgivarens svar och kan också vara den som märker när det är dags att ta en paus, det vill säga att ajournera förhandlingen. 

Om det är arbetsgivaren som kallar bör du kontrollera om det är en förhandling eller information som kallelsen gäller. Det kan hända att det i kallelsen endast står ”MBL” men inte enligt vilken paragraf. Beroende på om det är en förhandling (MBL 10-11 §, 38 §) eller information (MBL 19 §) krävs olika förberedelser. 

Om det rör sig om en förhandling bör du införskaffa så mycket uppgifter som möjligt, prata med kollegor, begära underlag från arbetsgivaren och så vidare. Lägg upp en plan för förhandlingen. Tänk igenom vad du vill uppnå och eventuella vägar dit. 

Handlar det om information som arbetsgivaren vill ge kan det ändå vara en god idé att förbereda sig. Genom att vara påläst och välinformerad på förhand kan man ställa mer initierade frågor och också påverka genom att tillföra information som kanske varit okänd för arbetsgivaren.

Ha kontakt med medlemmarna

Förhandla aldrig för en enskild medlem utan att först ha varit i kontakt med denne. Prata igenom vad ärendet gäller och möjliga lösningar. När du pratar med en enskild medlem eller medlemmar i grupp, var noga med att aldrig lova något. Förklara rättsläget så gott du kan och gå igenom vilka olika scenarier som kan bli aktuella. Känner du dig osäker på rättsläget – hör av dig till Journalistförbundet Rådgivning för rådgivning innan du pratar med medlemmen. Stäm av arbetsgivarens förslag med medlemmen innan du avslutar förhandlingen.

Kom ihåg att du alltid har rätt till ”skäligt rådrum” inför en förhandling eller annan partssammansatt grupp – alltså rimlig tid att sätta dig in i frågorna som ska behandlas. 

Senast ändrad 15 maj 2023