Före förhandling

Part som vill förhandla lämnar en förhandlingsframställan till motparten. Om motparten begär det ska framställningen vara skriftlig och ange vad ärendet gäller.

Om man har för avsikt att yrka på skadestånd ska detta framgå redan i förhandlingsframställan. Är klubb-/sektionsstyrelsen osäker på hur stort skadestånd den vill yrka på kan ni skriva ”skadeståndets storlek preciseras senare”. 

Mer om vilka paragrafer du kan använda hittar du här. 

Förhandling ska, om parterna inte kommit överens om annat, som regel hållas inom två veckor från att förhandlingsframställan mottagits. Enligt lagen (MBL 16§) ska förhandlingen bedrivas skyndsamt. Om en part medvetet förhalar förhandlingen kan denna bli skadeståndsansvarig. I normalfallet sker förhandlingen genom att man möts, men man kan komma överens om andra former, exempelvis mejlväxling. 

Senast ändrad 15 september 2020