Skyddsombud

Du som är skyddsombud är dina kollegors röst i arbetsmiljöfrågor och du har därför flera viktiga uppgifter. Du ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen både när det gäller trivsel och den fysiska arbetsmiljön.

För att kunna uppfylla ditt uppdrag som skyddsombud har du långtgående rättigheter och kan ställa krav på arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen ger dig som skyddsombud bland annat rätt att:

Läs mer om hur det funkar när du blir skyddsombud här.

När ska skyddsombudet vara med?

Skyddsombudet ska involveras bland annat i planeringen av nya eller förändrade lokaler, arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Det gäller även vid upprättande av handlingsplaner för sådant som behöver ordnas för att undvika eller hantera ohälsa på arbetsplatsen. 

Nyckelordet här är planering, alltså: du som skyddsombud ska bjudas in av arbetsgivaren när det finns en chans att påverka och inte när förändringen redan är ett faktum. Om det finns minst 50 arbetstagare eller om arbetstagarna vill det ska arbetsmiljöfrågorna bland annat hanteras i en skyddskommitté som ska bestå av representanter från både arbetsgivare och arbetstagare. Minst ett skyddsombud ska ingå. Kommittén ska hantera övergripande frågor som rutiner och liknande och bör sammanträda en gång var tredje månad. 

Det är alltid din arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är så bra som möjligt och att förändringar genomförs på ett bra sätt. Däremot kan du som skyddsombud hjälpa arbetsgivaren i det här arbetet, eftersom du som anställd ofta arbetar närmare verksamheten och som kollega kan ha lättare att fånga upp de tankar och åsikter som finns bland arbetstagarna. Därför ska skyddsombudet, till exempel, delta:

När snabbare åtgärder behövs

Ibland går arbetsmiljöarbetet långsammare än vad du som skyddsombud eller dina kollegor tycker är rimligt. Kanske är det också så att problemen har vuxit sig så stora att faran för ohälsa eller olycka nu är akut. Du som skyddsombud kan då:

Senast ändrad 16 maj 2023