Det viktiga SAM-arbetet

Arbetsgivaren ska dagligen arbeta med arbetsmiljön och behöver därför undersöka verksamheten löpande. Detta arbete kallas det systematiska arbetsmiljöarbetet och förkortas ofta SAM.

Det kan handla om korta samtal med arbetstagarna, återkommande möten, skyddsronder*, enkäter och liknande.

Detta arbete ska utföras tillsammans med dig som skyddsombud och är viktigt för att förhindra att små problem blir stora. Återkommande övertid, eller övertid som aldrig skrivs upp, kan i längden leda till utbrända arbetstagare. Oklar arbetsfördelning kan leda till konflikter och trakasserier. Trasiga bord som inte kan höjas eller sänkas kan leda till nackproblem och tennisarmbåge. Helt enkelt till sjukskrivningar som kan bli dyra för arbetsgivaren på grund av sjuklön, kompetenstapp och produktionsbortfall.

Skyddsombud in tidigare i processen

För att uppfylla SAM måste arbetsgivaren också skriftligt riskbedöma de förändringar som planeras. Riskbedömningen ska göras innan förändringen är helt bestämd och genomförd. Detta arbete har du som skyddsombud rätt att vara delaktig i. Du ska också tas in tidigare i processen än de fackligt förtroendevalda som förhandlar frågor enligt Medbestämmandelagen.

De förändringar som innebär risker ska åtgärdas så att riskerna försvinner eller minimeras. Om någon åtgärd inte kan eller behöver utföras direkt ska den skrivas in i en handlingsplan där det tydligt framgår vem som är ansvarig för att åtgärden utförs och när den ska utföras.

Rutiner för rapportering

För att undvika skador och ohälsa måste arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur olyckor eller händelser som inneburit risk för ohälsa, så kallade tillbud, rapporteras. Allvarliga fall ska också rapporteras till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Läs mer under "Om någon arbetstagare skadas"

Det är viktigt att SAM fungerar och därför ska rutinerna följas upp en gång per år, skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

 

*Vid en skyddsrond gör du/ni som skyddsombud och ansvarig/a hos arbetsgivaren en gemensam rundtur för att undersöka den fysiska arbetsmiljön såsom bord och stolar, nödutgångar, ventilation och så vidare.

Senast ändrad 11 januari 2021