Vem gör vad vid en konflikt?

Inför, under och efter en konflikt är det viktigt att vi som förbund har en tydlig organisation för att beslut och information ska nå dig som medlem, andra förbund och arbetsgivare. För att detta arbete ska fungera behövs både en central konfliktledning och en konfliktorganisation lokalt på företaget där en stridsåtgärd är vidtagen.

Arbetsgången vid en konflikt ser kortfattat ut så här:

 1. Det är Journalistförbundets förhandlingsledning som förordar behov av konfliktåtgärder.
 2. Det är Journalistförbundets förbundsstyrelse som fattar beslut om konfliktåtgärder.
 3. Det är den centrala och lokala konfliktorganisationen i förbundet som tillsammans med förhandlingsledningen planerar hur konflikten ska gå till.
 4. Det är du som medlem som genomför konflikten utifrån de instruktioner du har fått.
 5. Konfliktorganisationen organiserar och avslutar konflikten.

Central konfliktledning

På Journalistförbundets kansli finns en central konfliktledning som planerar, organiserar och leder den strategiska och operativa verksamheten kring ett varsel och eventuell konflikt.

Journalistförbundets konfliktledning är alltid bemannad, men aktiveras vid behov. Den ansvarar för styrning och genomförande av operativ verksamhet på följande områden:

 • Konfliktjour
 • Kommunikation
 • It- och teknikstöd
 • Medlemsuppgifter och ersättning
 • Dispenshantering
 • Hantering av konfliktbrott

Lokal konfliktorganisation

Det lokala konfliktarbetet planeras och utförs på arbetsplatsen av Journalistförbundets förtroendevalda. Den lokala konfliktorganisationen kan behöva se olika ut beroende på situation. Till exempel konfliktens omfattning, arbetsplatsens storlek och den fackliga närvaron. På större arbetsplatser och klubbar kan en konfliktkommitté utses och på mindre arbetsplatser ett konfliktombud. Om klubben inte utser en konfliktkommitté är klubbstyrelsen konfliktkommitté.

Konfliktkommittén/konfliktombudet kan i sin tur ha behov av att utse särskilda arbetsgrupper för till exempel information, kontroll av konfliktbrott, ersättningar, dispenser och strejkledning.

Senast ändrad 14 mars 2024