Journalistförbundet i världen

Journalistförbundet samarbetar internationellt på tre nivåer: globalt genom Internationella Journalistfederationen, IFJ, på europeisk nivå via European Federation of Journalists, EFJ (IFJ:s regionala organisationsled i Europa) och i Norden genom Nordiska Journalistförbundet, NJF. 

IFJ

IFJs viktigaste uppgifter på global nivå:

  • Uppbyggnad av journalistfackliga organisationer i utvecklingsländer
  • Arbete för press- och yttrandefrihet
  • Arbete för ökad säkerhet för journalister under yrkesutövning och hjälp till förföljda journalister och deras familjer

IFJ Safety Fund ger juridiskt och humanitärt bistånd till fängslade och förföljda journalister och deras familjer.

Journalistförbundet deltar sedan många år i IFJs arbete för att bygga upp och utveckla journalistfackliga organisationer i utvecklingsländer. Verksamheten finansieras av LO:s, TCO:s och SACO:s gemensamma organ för utvecklingssamarbete, Union to Union (som i sin tur får pengar från SIDA).

Läs mer om IFJ

IFJ Safety Fund

IFJ Safety Fund stödjer journalister som förföljs, hotas eller fängslas på grund av sin yrkesutövning eller fackliga verksamhet.

Fonden finansieras genom donationer och, till en mindre del, genom försäljning av merchandise (t-shirts, muggar med mera). Du kan också hjälpa till genom att donera pengar via Journalistförbundets särskilda bankgirokonto för detta ändamål, BG 5759-2560.

Läs mer om Safety Fund

EFJ

Andra viktiga frågor, som organisering och rekrytering, försvar av kollektivavtalen, koncernsamarbete, upphovsrätt, mediekoncentration och offentlighet/insyn har till stor del tagits över av EFJ, som en direkt följd av regionaliseringen av verksamheten.

Även Journalistförbundet lägger numera ner betydligt mera rersurser på europasamarbetet. Såväl traditionellt fackliga frågor, som arbetsrätt och arbetsmiljö, som yrkesfrågor som yttrandefrihet, offentlighet, källskydd och upphovsrätt, diskuteras och avgörs numera på europeisk nivå, i EU eller i multinationella mediekoncerner. Journalistförbundet måste vara med och påverka där, tillsammans med andra berörda.

Journalistförbundet deltar aktivt i arbetet i två så kallade expertgrupper inom EFJ, för frilansfrågor respektive upphovsrättsfrågor.

Länk till EFJ

NJF

Mot bakgrund av det ökade europeiska samarbetet har också samarbetet i NJF ändrat inriktning - och fått större betydelse. Gemensamma nordiska ståndpunkter och gemensamt agerande väger tungt i EFJ. Arbetet i NJF är därför i hög grad inriktat på samordning av ställningstaganden och agerande i IFJ respektive EFJ, men de nordiska journalistförbunden diskuterar och utbyter information förstås även om andra frågor av gemensamt intresse – koncernsamarbete, medlemsrekrytering, organisering och avtalstecknande i nya typer av medieföretag med mera.

Ledningen och sekretariatet för NJF alternerar mellan de olika medlemsförbunden i tvåårsperioder. Från och med september 2019 är det vi som Journalistförbund i Sverige som sköter uppgiften.

INSI

INSI, International News Safety Institute, är en NGO (non-governmental organization) där medieföretag och journalistorganisationer samverkar för att minska riskerna för journalister och andra mediearbetare som verkar i krigsområden och på andra farliga platser, genom opinionsbildning och utbildning. Journalistförbundet hör, liksom IFJ och övriga nordiska journalistförbund, till grundarorganisationerna.

Läs mer om INSI

Union to Union

Union to Union är ett samarbetsorgan för svenska fackförbunds internationella utvecklingssamarbete. På deras hemsida kan du bland annat läsa om de fackliga utvecklingsprojekten och den fackliga och politiska situationen i de länder där svenska förbunden är verksamma.

Läs mer om Union to Union

Senast ändrad 21 augusti 2023