Kongressen från A till Å – ordlista

Här är en rad ord och begrepp som kan vara bra att ha koll på i samband med en kongress.

Acklamation. Vanligaste sättet att fatta beslut. Sker genom ja- rop.

Ajournera. Att tillfälligt bryta kongressen för till exempel lunch, nattvila eller någon aktivitet utanför själva kongressförhandlingarna.

Ansvarsfrihet. Innebär att kongressen godkänner förbundsstyrelsens arbete och ekonomiska förvaltning under den gångna kongressperioden.

Arbetsordning. Beslutas av kongressen och anger vilka regler som ska gälla för kongressens arbete.
 
Att-sats. Kärnan i ett förslag, det som kongressen fattar beslut om.

Avslag. Beslut som innebär att ett förslag har fallit.

Bifall. Beslut som innebär att ett förslag har antagits.

Besvarad. En motion anses besvarad om kravet i den redan är uppfyllt eller påbörjat eller till exempel om förbundsstyrelsen sympatiserar med motionens innehåll men att-satsen är formulerad på ett sätt som gör att förbundsstyrelsen bedömer den vara svår att uppfylla. Det är också praxis att motioner  i avtalsfrågor anses besvarade för att inte binda upp kommande förhandlingsdelegationer, som måste kunna bestämma vilka frågor som ska prioriteras i avtalsförhandlingarna.

Beredningsutskott. Tillsätts för att bereda och lägga förslag till beslut i komplicerade ärenden med till exempel många olika yrkanden.

Bordläggning. Att skjuta upp ett beslut till ett senare tillfälle. Detta är praxis om en fråga först ska behandlas i ett utskott.

Ekonomiutskott. Tillsätts för att bereda kongressens beslut om medlemsavgifter och andra ekonomiska frågor.

Enhälligt beslut. När alla röstberättigade står bakom ett beslut. Efter särskilt viktiga beslut, som fattas med acklamation, brukar kongressens ordförande fråga om beslutet är enhälligt. Detta antecknas i så fall till protokollet.

Enkel majoritet. Mer än hälften av de angivna rösterna. Tillämpas för de flesta beslut på kongressen.

Förbundsstyrelsens föredragande. Den FS-ledamot som presenterar och för förbundsstyrelsens talan i en viss fråga.
 
Försöksvotering. Omröstning med handuppräckning.

Granskningsutskott. Kan tillsättas av kongressen för att granska förbundsstyrelsens arbete under kongressperioden.

Huvudförslag. Förbundsstyrelsens förslag eller förslag från utskott är som regel huvudförslag i en huvudvotering.

Huvudvotering. Slutgiltig omröstning mellan två förslag.

Justerare. Kongressombud som får kongressens förtroende att granska kongressens protokoll och intyga att det är korrekt.

Jämkning. För att förenkla beslutsgången kan presidiet föreslå att likartade yrkanden förs samman, men detta måste först godkännas av dem som lagt yrkandena.

Kongressperiod. Tiden mellan två kongresser.

Kontrapropositionsvotering. Omröstning för att få fram ett motförslag till huvudförslaget.

Kvalificerad majoritet. Beslut om stadgeändringar kräver två tredjedelars majoritet, vilket också krävs för att kongressen ska kunna ta upp en ny fråga till behandling.

Motion. Förslag till kongressen från enskilda medlemmar, klubbar och distrikt.

Ny fråga. Ett ärende som inte väckts i laga tid i en motion eller i förslag från förbundsstyrelsen. För att kongressen ska ta upp en ny fråga på dagordningen, krävs beslut med två tredjedelars majoritet.
 
Ordningsfråga. Frågor som gäller kongressens arbetssätt. Kan till exempel handla om tidsbegränsning eller streck i debatten. Ordningsfråga bryter talarlistan.

Plenum. Innebär att debatter och beslut genomförs så att alla ombud kan närvara.

Presidium. Personer som tillsammans leder arbetet under kongressen. Vanligtvis tre ombud som får förtroendet att växelvis fungera som kongressens ordförande.

Proposition. Att ställa förslag under beslut.

Propositionsordning. Om flera olika yrkanden finns i ett ärende, föreslår kongressens ordförande i vilken ordning förslagen ställs under beslut (se även huvudvotering och kontrapropositionsvotering).

Redaktionsutskott. Utskott som förbereder förslag till uttalanden från kongressen. (Observera att redaktionsutskott vid andra organisationers kongresser oftast är liktydigt med beredningsutskott.)

Remiss. Att skicka ett ärende för beredning i ett utskott.

Replik. Kort inlägg från en talare som redan gjort ett inlägg och vill bemöta ett påstående från en senare talare i samma fråga.

Reservation. Kan anmälas av ombud som vill markera att han eller hon tar avstånd från ett beslut som kongressen har fattat. En reservation ska antecknas i protokollet.

Röstlängd. Förteckning över vilka som har rätt att rösta under kongressen. Röstlängden fastställs i början av kongressen efter upprop av samtliga ombud.
 
Rösträknare. Ombud som får kongressens förtroende att räkna röster vid voteringar.

Rösträtt. Tillkommer bara de ombud som finns i röstlängden.

Sakupplysning. Information som kan vara till nytta för behandlingen av en fråga. Sakupplysning kan bryta talarordningen.

Sluten votering. Omröstning i mötessystemet Easymeet. Sker om någon begär det och alltid vid voteringar i personval.

Streck i debatten. Kan begäras om man anser att en fråga är färdigdiskuterad. Kongressens ordförande frågar först om kongressen vill sätta streck i debatten. Om kongressen bifaller detta, går ordföranden igenom vilka yrkanden som lagts fram och frågar om det finns fler förslag. Då måste den som vill lägga ett annat förslag anmäla det. Därefter sätts streck och inga fler förslag får läggas. Sedan går ordföranden igenom vilka som redan står på talarlistan och frågar om någon mer vill anmäla sig. När den/de som vill tala anmält det, sätts streck även i talarlistan och ingen ytterligare talare får anmäla sig.

Talarlista. Lista över vilka som har begärt ordet i en fråga. Listan förs av presidiet och talarna får ordet i den ordning de har anmält sig. Förbundsstyrelsens föredragande får bryta talarlistan.

Tidsbegränsning. Övre gräns för hur länge en talare får prata under varje dagordningspunkt. Detta regleras i kongressens arbetsordning.

Tilläggsyrkande. Ett tillägg till tidigare yrkande. Tillägget måste ha direkt samband med innehållet i det tidigare förslaget.
 
Utlåtande. Se yttrande.

Utskott. Ombud som utses av kongressen att förbereda kongressens beslut i vissa frågor och som arbetar samtidigt som kongressen pågår i plenum. Utskottens sammanträden är inte öppna för andra än dess ledamöter.

Utslagsröst. Tillkommer kongressens ordförande och används för att avgöra en omröstning vid lika röstetal. Gäller inte vid personval, då avgör lotten.

Yrkande. Förslag till beslut.

Yttrande. Underlag och förslag till beslut från förbundsstyrelsen angående motioner. Även utskott lägger fram ett utlåtande/yttrande över de ärenden som utskottet har behandlat.

Yttrande- och förslagsrätt. Rätt för vissa kongressdeltagare, som inte får rösta, att ändå tala för och lägga fram förslag.

Votering. Omröstning. Genomförs alltid om någon begär detta. När votering är begärd görs först en försöksvotering, om inte sluten omröstning har begärts.

Återremiss. Ett ärende som beretts i ett utskott kan skickas tillbaka för ytterligare beredning om kongressen inte är nöjd med beslutsunderlaget.

Senast ändrad 23 april 2024