Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, därför informerar vi här om hur vi behandlar dina personuppgifter och varför.

Journalistförbundet behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det här är den personuppgiftspolicyn som gäller för dig som medlem. 

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

 • Personnummer, namn, adress, mejladress, telefonnummer, arbetsplats/skola, befattning och lön/inkomst.
 • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget.
 • Information vi mottar i samband med medlemsärenden eller förhandling av ärenden förknippade med din person.
 • Om du har fått ett stipendium.
 • Om du har ett giltigt presskort.
 • Betalningsinformation.
 • Prenumerationer på våra nyhetsbrev

Varför och på vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?

För att Journalistförbundet ska kunna utföra det uppdrag vi har för dig som medlem behöver vi dina personuppgifter för att:

 • Förhandla dina anställnings-, löne- och ersättningsvillkor, stödja dig i arbets- och upphovsrättsliga frågor och i de övriga skyldigheter vi har gentemot dig som medlem.
 • Hantera ditt medlemskap (till exempel hantera din medlemsansökan, fakturera din medlemsavgift samt förmedla försäkringstjänster som erbjuds i samband med medlemskapet).
 • Hantera din stipendieansökan.
 • Hantera anmälningar till fackliga kurser.
 • Kommunicera med dig och hålla dig informerad om vad som händer i Journalistförbundet samt distribuera tidningen Journalisten.

Vilka andra kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Journalistförbundet har informationsutbyte med andra organisationer och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. För att fullfölja det uppdrag vi har för dig kan vi komma att dela dina uppgifter med:

 • Samarbetspartners för administration av försäkringar som du har rätt till i ditt medlemskap.
 • Samarbetspartners för utbetalning av upphovsrättsersättning.
 • Försäkringsbolag som försäkrar dig som medlem.
 • Andra fackförbund, med vilka vi har så kallade dubbelanslutningsavtal, om du är eller vill bli dubbelansluten.
 • Banker – för avdrag eller återbetalning av din medlemsavgift eller för utbetalning av stipendier.
 • Arbetsgivare och arbetsgivarorganisation – i samband med lönerevision, statistik eller vid konflikt med arbetsgivare.
 • Tryckeri och postombud – för att Journalisten och annan relevant information från Journalistförbundet ska nå dig.
 • Leverantör som tillverkar Presskort.
 • Leverantörer av IT-system, IT-stöd och IT-tjänster åt Journalistförbundet.
 • Hotell – om du som förtroendevald går facklig utbildning eller medverkar vid kongress eller andra fackliga arrangemang.
 • Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda – för att du ska erhålla de tjänster du har rätt till.

Efter särskilt beslut

Dina adressuppgifter kan komma att lämnas ut för forskningsändamål. För forskare gäller särskild sekretessförbindelse och krav på radering av adressuppgifter efter avslutad avhandling.

Rättslig förpliktelse

I de fall Journalistförbundet är rättsligt förpliktad kan dina uppgifter komma att lämnas till exempelvis Skatteverket.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Journalistförbundet rensar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information under den tid som den allmänna preskriptionstiden (10 år) löper. Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende är avslutat. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet. Exempelvis om du råkar ut för en skada/sjukdom som ska anmälas till försäkringsbolag, behöver vi veta när du varit medlem. 

För behandlingar där det inte finns någon laglig eller kollektivavtalad skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring av dina personuppgifter är principen som används för att fastställa lagringsperioden att dina personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär som utgångspunkt att dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i Journalistförbundet och viss tid därefter, för i denna policy angivna och specificerade ändamål.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du, som har dina personuppgifter registrerade hos Journalistförbundet, följande rättigheter:

 • Rätt till information, om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Journalistförbundet behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Vi måste se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.
 • Rätt till radering. Du har rätt att be att få dina uppgifter raderade. Det finns undantag, exempelvis om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I annat fall måste vi radera dina uppgifter på din begäran, exempelvis om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.
 • Dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att när som helst få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Om du invänder mot behandlingen kan Journalistförbundet endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande och berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rörande vår behandling av dina personuppgifter.
 • Skadestånd. Om du lider skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Som medlem kan du själv kontrollera och ändra de flesta av dina uppgifter genom att logga in på Min sida.

Frågor om dina personuppgifter och Journalistförbundets personuppgiftspolicy? Kontakta vårt dataskyddsombud Henrik Björnklint via e-post

Senast ändrad 18 maj 2022