Kassör

Kassör är tillsammans med ordförande kanske styrelsens viktigaste post. Utan en fungerande ekonomi är det svårt att få en fungerande och trovärdig verksamhet.

De flesta klubbar har en egen ekonomi och behöver alltså en kassör. Däremot brukar sektionerna ingå i ”moderklubbens” ekonomi. Att vara kassör är ett viktigt uppdrag, men inte lika betungande som det kanske kan låta.

Som kassör har du oftast ansvar för att göra en budget, sköta bokföring, utbetalningar och bokslut samt regelbundet följa upp och rapportera det ekonomiska läget till styrelsen. Ansvaret för ekonomin är dock alltid hela styrelsens.

Budget

En budget kan bäst beskrivas som en ekonomisk plan för hur klubben ska använda sina pengar under det kommande året. Budgeten tas vanligtvis fram av kassören och diskuteras sedan på ett styrelsemöte för att antas på årsmötet.
Målet är att hålla sig så nära den antagna budgeten som möjligt och det är kassörens uppgift att meddela övriga styrelsen om utgifter eller intäkter ser ut att skilja sig ifrån det man uppgett i sin budget.

Det behöver inte vara fel att avvika från budgeten, men man bör kunna motivera detta på ett bra sätt när det är dags för årsmöte nästa gång.

Bokföring

Bokföring är en dokumentation över hur klubbens medel har använts, det är alltså viktigt att den innehåller samtliga utgifter och inkomster under verksamhetsåret. För in de olika utgifterna under olika övergripande kategorier för att lättare göra analyser. Det ska enkelt gå att se hur mycket pengar klubben lagt på till exempel ”resor” och ”kontorsmaterial” samt vilka typer av intäkter klubben har haft.

Alla olika händelser - utbetalningar, inköp och så vidare ska finnas dokumenterade och ha ett underlag. Dessa underlag kallas verifikation där man ska kunna se datum för händelsen, vilka personer det berör samt beloppet med momsen tydligt angiven.

Bokföringen görs enklast via ett bokföringsprogram men kan också göras för hand. Det finns en rad olika varianter, vilket ni i er klubb bör använda beror på hur många verifikationer ni har och hur stor er ekonomi är.

Firmatecknare

För att kunna sköta ekonomin måste kassören kunna använda sig av klubbens konto. Och för att få tillåtelse att göra det måste kassören utses till firmatecknare. Det gör man ofta på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Protokollet från det mötet skickas sedan in till berörd bank.

Resultaträkning, balansräkning och bokslut

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska finnas med i årsredovisningen. Här ska man se en sammanställning av intäkter och kostnader, och alltså om klubben gått med vinst eller förlust och hur mycket pengar som omsatts. 

En balansräkning består av tillgångar, skulder och eget kapital. Eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Både resultaträkning och balansräkning är enkelt att få fram/se om ni använder er av ett bokföringsprogram. När du har både resultaträkning och balansräkning så har du ditt bokslut.

Utifrån det kan du skriva en ekonomisk rapport, som gås igenom med styrelsen och på årsmötet – efter att revisorerna sagt sitt.

 

Senast ändrad 9 februari 2024