Om parterna inte kommer överens

Förhandlingar som slutar i oenighet på klubbnivå kan drivas som centrala förhandlingar mellan Journalistförbundet och Almega Medieföretagen.

Det är Journalistförbundet centralt som avgör om en fråga ska lyftas till central förhandling. Om klubben anar att det finns risk att en förhandling är på väg att stranda och vill att frågan ska förhandlas på central nivå bör Journalistförbundet Rådgivning snarast kontaktas.
Har en lokal primärförhandling avslutats i oenighet men en central förhandling inte väckts inom en vecka kan företaget nämligen gå till beslut och genomförande.

Är förhandlingen avslutad har företaget alltså rätt att fatta beslut och genomföra förändringen – även om parterna inte kunde avsluta i enighet. 

Det ska vara viktigt för arbetsgivaren att beslut förankras bland berörda anställda. Att avsluta i oenighet ses därför som en markering från fackets medlemmar. 
Att hitta lösningar som båda parter kan vara överens om är alltså eftersträvansvärt för både den fackliga parten och företaget.

OBS!
Många stora klubbar (exempelvis public service) är uppdelade i sektioner och där är det vanligt att man har ytterligare en förhandlingsnivå. 

Många saker förhandlas på sektionsnivå, alltså väldigt lokalt, och slutar det i oenighet kan man begära så kallad förstärkt förhandling – som genomförs på klubbnivå. Först därefter kan det bli aktuellt med central förhandling. 
Kolla med din klubbordförande om du är osäker!

Senast ändrad 30 november 2021