Public service

Huvudregeln är att anställning ska gälla tills vidare, alltså fast anställning. Men man kan också ha en anställning för viss tid. Här är de olika typerna av visstids-anställningsformer som finns i public service-avtalet.

Provanställning

Provanställning i upp till sex månader är tillåten om:

  • dina kvalifikationer inom befattningsområdet är oprövade eller
  • det finns särskilda skäl att pröva dina kvalifikationer

En provanställning kan avbrytas i förväg av båda parter genom att lämna skriftligt besked med 14 dagars varsel.

Om anställningen fortsätter efter den överenskomna tiden så övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsad anställning är tillåten för att täcka ett särskilt behov. Arbetsgivaren ska i så fall kunna ange vad det särskilda behovet är. Tidsbegränsad anställning får inte användas istället för vikariat. Om du har en tidsbegränsad anställning i mer än två år under en femårsperiod så övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vikariat

När någon är frånvarande kan arbetsgivaren anställa en vikarie i den frånvarandes ställe. Det ska då framgå av anställningsavtalet vem du vikarierar för. Detta är dock inget krav under sommarsemestrarna. Vikarier ska i normalfallet anställas för hela den period ordinarie befattningshavare är frånvarande.

Vikariat kan användas för att:

  • Ersätta en frånvarande medarbetare
  • Ersätta en vakant tjänst som ska tillsättas, dock högst i sex månader, om inte arbetsgivare och klubb kommer överens om en längre period

Om du jobbar som vikarie i sammanlagt tre år under en femårsperiod så övergår det automatiskt i en tillsvidareanställning.

Programanställning

Programanställningsformen har tillkommit för att bereda utomstående möjlighet att under en begränsad tid berika programverksamheten. En förutsättning för att programanställningsformen ska kunna användas är alltså att du inte i någon större utsträckning har jobbat på public serviceföretaget tidigare och att din medverkan är berikande för verksamheten. Programanställning får inte användas för att ersätta andra anställningsformer. Om man har en programanställning kan man aldrig få företrädesrätt till återanställning eller till högre sysselsättningsgrad.

Man kan som längst vara programanställd i sammanlagt 48 månader, eller längre om du och arbetsgivaren kommer överens om det, dock längst under en period om 60 månader. Om du jobbar en längre period än 60 månader som programanställd har du rätt att begära fast anställning, så länge du fortfarande är anställd.

Praktikant

När du som medlem i Journalistförbundet gör studiepraktik inom public service har du – efter två introduktionsveckor – rätt att få en lön som motsvarar halva lägstalönen i avtalet. Du är alltså anställd under tiden du gör din praktik. Dock är praktiktiden inte företrädesrättberättigande.

Senast ändrad 29 februari 2024