Meddelarskydd inom privat vård, skola och omsorg

Ny lag från och med 1 juli 2017

Sedan sommaren 2017 gäller en ny lag som ger vissa privat anställda meddelarskydd. Lagen gäller för anställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Det räcker med att verksamheten har en liten del offentlig finansiering för att skyddet ska gälla.

En rätt att lämna uppgifter muntligt

Meddelarskyddet innebär en rätt för anställda att lämna uppgifter muntligen till media. Det kan handla om i princip vilka uppgifter som helst. Information som är ”särskilt känslig”, som omfattas av tystnadsplikt enligt lag, får dock inte lämnas ut. Det kan till exempel handla om uppgifter om enskilda individers personliga eller ekonomiska förhållanden.

Syftet ska vara publicering

Syftet med att lämna uppgifterna ska vara publicering i ett grundlagsskyddat medium. Hit hör medier med utgivningsbevis, till exempel tidning, tv, radio och webbpublikationer. Huvudsaken är att syftet är publicering, det finns inget krav på att uppgifterna i slutänden måste publiceras. Det är ansvarig utgivare på medieföretaget som avgör vad som ska publiceras.

Ingen rätt att lämna ut handlingar

Den nya lagen om meddelarskydd för privatanställda ger ingen rätt att lämna ut handlingar till media. Det beror på att offentlighetsprincipen inte gäller dessa privata verksamheter.

Källskydd

Den som tar emot informationen på redaktionen får inte avslöja källan. Läs mer om källskydd här.

Chefen får inte luska

Den nya lagen innehåller ett efterforskningsförbud som innebär att chefen på arbetsplatsen inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det är alltså straffbart för en arbetsgivare inom de aktuella verksamheterna att försöka ta reda på vem som är källan. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om verksamheten.

Källan får inte bestraffas

Det finns ett repressalieförbud i den nya lagen. Det innebär att arbetsgivaren inte får bestraffa den som använt sig av sin rätt att meddela uppgifter. Förbudet gäller åtgärder som avskedande, uppsägning och beslut om andra disciplinpåföljder. Den arbetsgivare som bryter mot förbudet kan få upp till ett års fängelse.

Meddelarskyddet kontra lagen om företagshemligheter

Observera: Meddelandeskyddet gäller framför Lagen om skydd för företagshemligheter. Du får alltså meddela uppgifter till media som du annars inte skulle få avslöja enligt företagshemlighetslagen.

Senast ändrad 18 mars 2020