Förebyggande arbete

Arbetet mot hot och hat börjar redan före ett uppdrag. Med bra förebyggande rutiner behöver man kanske inte hamna i farliga eller skrämmande situationer. Journalistförbundet har därför tagit fram riktlinjer för hur man bör arbeta på redaktionen. 

 1. Arbetsledare och redaktionsledning ska ha kunskaper i riskanalyser och ska kunna fatta beslut för att så långt möjligt förebygga att hot uppstår. Det är arbetsgivarens ansvar att sådan kunskap finns på redaktionen.
   
 2. Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskaper i riskbedömning och veta vilka risker för hot och våld som kan vara förknippade med deras arbete. Alla ska känna till hur man förebygger hot och våld och hur man agerar om en hot- eller våldssituation inträffar.
   
 3. Redaktionens lokaler ska utformas för att förebygga hot och våld. Larm och annan säkerhetsutrustning ska ses över regelbundet.
   
 4. Arbetsledningen ska alltid överväga riskerna med ett uppdrag och ställa sig frågan om det kan utföras när situationen är mindre farlig.
   
 5. Om medarbetaren inte kan ges fullgott skydd ska arbetet inte utföras.
   
 6. Redaktionsledningen ska respektera vägran från enskild medarbetare att utföra uppdrag som han eller hon uppfattar som farliga.
   
 7. Arbetsledningen ska vara medveten om vilka risker som kan vara förenade med granskning av kontroversiella ämnen, grupper eller liknande.
   
 8. Sådan granskning bör inte utföras av en enda medarbetare. Redaktionsledningen ska göra klart att det är redaktionen som granskar. Det är svårare att angripa en hel redaktion än en namngiven enskild journalist.
   
 9. Stöd frilansande medarbetare från start. Ge dem lika gott skydd, stöd och hjälp om anställda. Reaktionsledningen ska på lämpligt sätt visa både inåt och utåt att frilansen arbetar på redaktionens uppdrag.
   
 10. Arbetsgivaren ska se till att ingen journalist ska arbeta ensam när hen bevakar möten, demonstrationer eller liknande som kan bli våldsamma. Tänk på att fotografer är särskilt utsatta vid sådana situationer.
   
 11. Intervjusituationer som bedöms vara farliga eller riskfyllda, ska genomföras på offentliga platser. Om det inte är möjligt ska intervjuplatsen – om det är möjligt – undersökas i förväg. Medarbetaren ska ges information om bästa placering i okända rum, reträttvägar ska finnas och så vidare. Medarbetaren ska ha möjlighet till snabb kontakt med arbetsledning såväl före som efter intervjun.

Kontakt med Journalistförbundet

Kontakta Journalistförbundet Rådgivning om du blir utsatt för hat, hot, trakasserier eller våld. Vi kan snabbt ge dig råd och stöd kring hur du kan hantera situationen. Det är också viktigt för oss att vi nås av informationen.

Senast ändrad 22 mars 2024