Inledande grundläggande begrepp

Yttrandefrihet är bland annat friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Tryckfrihet är en del av yttrandefriheten. Den regleras i två grundlagar; Tryckfrihetsförordningen (TF) från 1766 för tryckt media och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) från 1991 för etermedia och vissa sidor på internet.

Man brukar tala om tryckfrihetens sex grundbultar:

  • Etableringsfrihet – rätten för dig att ge ut tryckt skrift utan hinder eller tillstånd från myndighet
  • Censurförbud – ingen skrift, etermediautsändning eller text på webben får förhandsgranskas av myndighet
  • Ensamansvar – en enda person, utgivaren, ensamt är ansvarig för det som ges ut eller sänds ut eller står på en webb som har utgivningsbevis
  • Källskydd – skyddet för dig som anonym källa lämnar tips till media. Den journalist som tar emot tipset har tystnadsplikt. Myndigheter får inte försöka ta reda på vem som lämnat tipset (efterforskningsförbudet) eller vidta några repressalier mot den som vänt sig till media (repressalieförbudet). Offentligt anställda har viss rätt att muntligt lämna ut även hemliga uppgifter om syftet är att de ska publiceras (meddelarrätten).
  • Särskild brottskatalog – bara de brott som är uppräknade i TF eller YGL kan leda till straff
  • Särskild rättegångsordning med jury med särskild instruktion.

Senast ändrad 18 mars 2020