Diskriminering

Ingen ska behöva bli utsatt för diskriminering och du har rätt att bli skyddad från det på din arbetsplats. Förtroendevalda finns här för att stötta men också för att se till att arbetsgivaren gör vad som krävs.

Arbetsgivaren måste både arbeta förebyggande, samt ingripa mot alla former av diskriminering. Blir du utsatt eller ser någon utsättas råder vi dig att omedelbart prata med en förtroendevald på arbetsplatsen. Du kan också höra av dig direkt till Journalistförbundet Rådgivning. Allt som du säger till förtroendevalda och ombudsmän är konfidentiellt och inga fler steg tas utan ditt medgivande.

Var trygg i att den som har anmält diskriminering, eller påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen, inte ska kunna straffas för det av sin arbetsgivare.

Så kan förtroendevalda hjälpa

Är du förtroendevald och en medlem är utsatt kan du stötta och hjälpa genom att:

 • Lyssna på medlemmen. Informera om hur arbetsgivarens ansvar i den aktuella situationen ser ut. Delta i möte med arbetsgivaren om medlemmen vill det. Vid behov se till att medlemmen får relevant stöd, exempelvis av psykolog.
 • Hjälpa till med en anmälan (om medlemmen vill). Ofta har arbetsplatserna interna dokument för detta och dialog med arbetsgivaren är alltid viktig. Medlemmen kan också vända sig till DO, Diskrimineringsombudsmannen.
 • Överlägga med arbetsgivaren. Ställ krav på att utreda och vidta åtgärder.
 • Vid behov väcka förhandling.

Kom ihåg! Det absolut bästa sättet att komma framåt är samarbete och samtal. Och att vi alla har kunskap om och engagemang för frågan.

Händer som formar ett hjärta
Foto: Petteri Flanagan Karttunen
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att jobba för öppnare arbetsplatser.

Gemensamt ansvar för öppnare arbetsplatser

Mångfald och inkludering handlar inte bara om att inte diskriminera, utan om att aktivt arbeta för öppnare arbetsplatser. Här ställs stora krav på arbetsgivaren, men också förtroendevalda och medlemmar är viktiga i detta arbete.

Som med alla viktiga frågor kommer man längst tillsammans. Och även om arbetsgivaren har det formella ansvaret för arbetet mot diskriminering har vi alla ett medmänskligt och kollegialt ansvar att ha kunskap om och engagemang för frågorna. Ingen ska bli utsatt för diskriminering och det är viktigt att stötta varandra i detta arbete.

Ingen ska bli utsatt för diskriminering och det är viktigt att stötta varandra i detta arbete.

Diskriminering är ett lagbrott

Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsvariation.
 • Sexuell läggning.
 • Ålder.

Det finns både direkt och indirekt diskriminering, därtill kommer trakasserier och sexuella trakasserier samt bristande tillgänglighet.

Aktiva åtgärder på fem områden

Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen systematiskt jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Den ska främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna.

Det kräver handlingsplaner och att man undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden.
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
 • Rekrytering och befordran.
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling.
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Enskilt samtal
Det man som medlem säger till en förtroendevald eller ombudsman är konfidentiellt.

Alla har del av ansvaret

De förtroendevalda på arbetsplatserna ska dels att se till att planerna finns och efterlevs. Men också att de är relevanta för just din arbetsplats. 

Du kan läsa mer om arbetsgivarens skyldigheter här

Men det är som sagt viktigt att alla på en arbetsplats engagerar sig. Om man ser diskriminering, eller upplever att arbetet med frågan är bristfälligt, är det bra att ta upp det med en förtroendevald. Allt är konfidentiellt och det är viktigt att våga prata om och synliggöra de problem som eventuellt finns.

Senast ändrad 1 mars 2024