Vad kostar det att få ut handlingar?

Det finns tydliga regler när det gäller kostnaden för att få papperskopior av en allmän handling. När det gäller digitala kopior är reglerna inte lika tydliga.

Handlingar i pappersform:

Kostnaden för att ta del av allmänna handlingar i pappersform är noga reglerad i avgiftsförordningen. De första nio sidorna av en kopia på en handling är gratis. Från och med den tionde sidan kostar det 50 kronor och därefter två kronor per sida. Detta är huvudregeln. Sedan kan myndigheten ha egna taxor, men bara om det finns särskilda skäl.

Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Handlingar i digital form:

Myndigheter är inte skyldig att lämna ut handlingar digitalt och det förkommer att myndigheter vägrar att lämna ut digitalt. Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte heller reglerat exakt i lagen. Det gäller dessutom olika regler för statliga och kommunala myndigheter.

Statliga myndigheter:

Statliga myndigheter omfattas av avgiftsförordningen. Enligt avgiftsförordningen 4 § får en myndighet ta ut en avgift för utlämnande av handlingar i elektronisk form. Det innebär en möjlighet att ta betalt upp till vad som motsvarar "full kostnadstäckning". Det innebär i princip att myndigheten inte ska göra någon vinst på att tillhandahålla handlingar elektroniskt.

Kommuner:

Kommuner omfattas inte av avgiftsförordningen. En kommun som vill ta ut avgifter för utlämnande av handlingar elektroniskt måste fatta ett särskilt beslut om taxan. Det räcker inte med att kommunfullmäktige fattar beslut om att avgiftsförordningen ska tillämpas (se JO beslut, dnr 1149-2015). Om du som journalist vill veta avgiften ska du efterfråga kommunfullmäktiges särskilda beslut om taxan. Om det saknas ett beslut finns det heller ingen grund för kommunen att ta ut en avgift.

Vill du veta mer kontakta Tove Carlén, jurist, tove.carlen@sjf.se

Senast ändrad 1 april 2022