Olika konfliktåtgärder

Det finns ett antal olika konfliktåtgärder. Gemensamt för samtliga är att de görs kollektivt och används som påtryckningsmedel från fackligt håll för att kunna teckna kollektivavtal på arbetsplatsen. Den historiskt sett vanligaste formen är arbetsnedläggelse, det vill säga strejk. En annan åtgärd är övertidsblockad. När arbetsgivaren är den som initierar konfliktåtgärden heter det lockout.

Neutralitet och sympatiåtgärder

Vi i Journalistförbundet kan bara ta ut våra egna medlemmar i en konflikt. I de fall det finns medlemmar i andra fackförbund på arbetsplatsen skickar förbundets centrala konfliktledning normalt information om konflikten till andra förbund med en begäran om neutralitet. Neutralitet innebär att medarbetare som inte är medlemmar i Journalistförbundet har en individuell rätt att inte utföra Journalistförbundets medlemmars arbete. I vissa situationer kan vi även begära sympatiåtgärder från andra förbund, till exempel om vi ser att arbetsgivarna försöker kringgå konfliktens verkningar eller om vi vill skapa ytterligare press på vår motpart.

Strejk och blockad

Strejk innebär att Journalistförbundets medlemmar inte får jobba och att arbetsuppgifterna försätts i blockad. Blockad betyder att ingen annan heller får utföra aktuellt arbete. Det enda arbete som får utföras är sådant som Journalistförbundet undantar i varslet, vilket specificeras i varselhandlingen. Även sådant arbete som omfattas av andra förbunds kollektivavtal eller omfattas av dispens får utföras.

Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad

Blockad mot övertid och mertid innebär att ingen tillåts arbeta mer än den ordinarie, dagliga arbetstid som ingår i ens anställning. Det är alltså inte heller tillåtet för dem som arbetar deltid att utöka sin arbetstid. Inget övertidsarbete får utföras, även om order om detta har givits innan stridsåtgärderna inleddes. En nyanställningsblockad förhindrar alla nyanställningar, oavsett vilken anställningsform det gäller. Oftast innehåller även åtgärden ett förbud mot att hyra in konsulter så länge konflikten pågår. 

Lockout

Den vanligaste stridsåtgärden från arbetsgivarens sida är lockout. Detta innebär att du som anställd stängs ute från arbetsplatsen och inte har rätt till någon lön under lockouten. Arbetsgivaren ska i varslet redovisa lockoutens omfattning och om den ska omfatta hela eller delar av personalen. Det går att undanta enskilda medarbetare eller avdelningar från en lockout. Varseltiden för lockout är sju arbetsdagar, precis som vid varsel om strejk.

Senast ändrad 25 april 2024