Samverkan med arbetsgivare

Publicerad 27 februari 2020

Vid sidan om förhandlingar är det viktigt att upprätthålla en relation med ledningen. Företag fungerar bäst och har störst möjlighet att bli framgångsrika om personalen får vara med och bestämma hur verksamheten ska bedrivas.

Samverkans-/MBL-möten

Även om själva beslutet ligger i företagets händer är det klokt (och en skyldighet) att först höra vad de som arbetar i verksamheten tycker i frågan. För att kunna ha en välgrundad åsikt behöver man som förtroendevald såklart få information löpande. Det är också viktigt för ledningen att få kunskap om hur verksamheten fungerar.

Arbetsgivaren måste enligt medbestämmandelagen, MBL, informera klubben om företagets utveckling. Därför rekommenderas att klubb och företag har regelbundna möten där detta sköts. Hur ofta det är lämpligt att träffas varierar från företag till företag men minst en gång per månad bör man ha som vana att träffas oavsett om det ”är något på gång” eller inte. Om klubben och företaget är överens om det kan man teckna samverkansavtal, som i viss mån kan ersätta förhandlingsskyldigheten i MBL.

Formerna för mötena kan se olika ut. De kan hållas mer formella och protokollföras, eller vara mer informella där parterna snarare samtalar. Syftet med samverkansmöten är att de fackliga företrädarna ska få information om verksamheten liksom en möjlighet att diskutera viktiga frågor med chefen. I dessa möten kan frågor lösas i ett tidigt skede så att de inte hinner växa och bli till mer omfattande problem. 

Om det inte hålls MBL/samverkansmöten bör klubbstyrelsen påtala detta för chefen och kräva att det införs. 

Samverkansavtal

Företaget och journalistklubben kan ingå ett lokalt samverkansavtal. Det innebär att klubb och företag kommer överens om i vilken utsträckning företaget kan ersätta förhandling enligt MBL 11 §, 19 § och 38 § med samverkan i olika former. Exempelvis kan medbestämmandet ske genom möten inom den ordinarie verksamheten eller genom samverkansgrupper. Formerna för detta behöver vara tydligt definierade.

Tanken med samverkansavtal är att alla på arbetsplatsen ska bli informerade i ett tidigt skede om förändringar och på så sätt ska ha möjlighet att komma med förslag och synpunkter. I samverkansavtalet ska det framgå vilka frågor som kan hanteras genom samverkan och vilka ärenden som ska förhandlas enligt MBL. Samverkansavtalet ska också innehålla regler för när och hur en fråga kan lyftas ut och hanteras enligt MBL istället för i samverkan. Ett samverkansavtal ska vara uppsägningsbart. Om din arbetsgivare vill skriva ett samverkansavtal, kontakta då förhandlingsjouren

Senast ändrad 13 maj 2020