Samverkan med arbetsgivare

Det fackliga arbetet blir enklare om det finns en bra dialog med ledningen. Mycket brukar lösas utan skarp förhandling och företag blir mer framgångsrika och fungerar bättre när personalen får påverka hur verksamheten ska bedrivas. 

Samverkans-/MBL-möten

Medbestämmandelagens syfte är att förtroendevalda ska få samverka och ha inflytande i företagets processer. Dessutom ska cheferna kunna få information och perspektiv från fackliga representanter kring påtänkta beslut, vilket gör deras beslutsunderlag bättre. 
Detta sker ofta genom förhandling och/eller information på MBL-möten.

Oftast har klubbar eller sektioner ihop med arbetsgivaren en bestämd tid varannan vecka, varje månad eller liknande för mbl-möten. Inför dessa brukar en dagordning skickas ut där båda parter kan lägga till punkter. 

Var noga med vad som är förhandling och vad som är information. Rör det en förhandling är det extra viktigt att det förs protokoll så att det är tydligt vad som beslutats.

För att kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka beslut är det alltså viktigt att du som förtroendevald får komma in i beslutsprocessen i tid, så du har möjlighet att fundera igenom frågan, kanske inhämta medlemmarnas synpunkter och framföra era tankar och förslag innan beslut fattas.

Men samverkan handlar inte bara om formella mbl-möten, utan ofta kan saker pratas om däremellan. Öppna dörrar är alltid bra och ofta kan man komma långt med en förtroendefull dialog. Men tänk på att vissa saker behöver hanteras mer formellt och protokollföras.

Samverkansavtal

Om klubben och företaget är överens om det kan man teckna ett samverkansavtal, som i viss mån kan ersätta förhandlingsskyldigheten i MBL. Hör av dig till Journalistförbundet Rådgivning om detta är aktuellt. 

Senast ändrad 30 november 2021