Anmäl till Yrkesetiska nämnden

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) handlägger anmälningar mot journalister som bryter mot de tretton yrkesregler som handlar om journalistens integritet samt arbetet med anskaffning av material. Men hur skrivs en anmälan – och vad händer sedan? Och vilka andra instanser handlägger frågor om press- och mediaetik

Anmäl till rätt instans

I Sverige finns det tre olika instanser som handlägger anmälningar mot medieföretag och enskilda journalister.

- Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas Etiknämnd bedömer publicerade artiklar utifrån Publiceringsreglerna i ”Spelregler för Press, radio”. MO nås via https://medieombudsmannen.se/ .

- Den statliga Granskningsnämnden synar bland annat TV-programmens krav på opartiskhet och nås via myndigheten för radio och tv.

- Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) granskar de enskilda journalisternas arbetsmetoder.

Journalister som tillhör Svenska journalistförbundet är skyldiga att beakta sammanlagt tretton olika yrkesregler. Alla som vill bli medlemmar i Journalistförbundet måste förbinda sig att efterleva yrkesreglerna. 

Hur gör jag när en journalist har brutit mot yrkesreglerna?

Skriv en anmälan till YEN som innehåller:

  • Ditt namn
  • Journalistens namn och eventuell arbetsplats/redaktion
  • Utförlig beskrivning av vad som har hänt
  • Vilken/vilka yrkesregler som du anser att journalisten brutit emot. 
  • Länkar/kopior av artiklar eller annat material som du vill åberopa. Vad gäller inslag från etermedia, ange gärna sändningsdatum och klockslag samt kanal. 

Fyll i formulär för anmälan här

alternativt 

YEN
Journalistförbundet
Box 1116
111 81 Stockholm

Vad händer sedan? 
Så snart en anmälan kommit in till Journalistförbundet registreras den och skickas därefter vidare till Yrkesetiska nämndens sekreterare. Denne läser igenom anmälan och tar ställning till om frågan hör hemma hos YEN eller en annan etisk instans.

För att anmälningar ska kunna tas upp av YEN måste fyra formella krav vara uppfyllda. 
1. Den anmälde måste vara medlem i Journalistförbundet. 
2. Anmälan måste gälla brott mot minst en av yrkesreglerna.
3. Anmälan måste avse en händelse som inte är äldre än tre månader, räknat från anmälningsdatum. 
4. Anmälaren får inte vara anonym.

Vad sker om de formella kraven är uppfyllda?
Då skickas en kopia av anmälan med eventuella bilagor till den anmälde journalisten som får möjlighet att yttra sig och ge sin syn på saken. Likaså förklara sitt handlande. När svaret kommit in till Journalistförbundet kan nämndens sekreterare begära in kompletterande svar från anmälare och anmäld. Sekreteraren kan också begära in annat material som har relevans för prövningen. 

Därefter tar nämndens ledamöter del av ärendet. 

Vid bedömningen av en anmälan är ledamöterna skyldiga att beakta arbetsordningen för nämndens arbete. Den har fastställts av förbundsstyrelsen och stadgar till exempel att inget jäv får förekomma. Ledamot som är personlig vän eller arbetskamrat med anmäld eller anmälare får inte delta i nämndens diskussioner och beslut i ärendet.

Hur går Yrkesetiska nämnden till väga? 
Nämndens fem ledamöter bedömer gemensamt om den anmälde gjort sig skyldig till övertramp mot yrkesreglerna. Nämnden kan också göra principuttalanden om olika typer av fall. I de fall som nämnden riktar klander mot en anmäld får både den anmälde och anmälaren brev från nämndens ordförande eller sekreterare. Där framgår skälen till klandret och vilken bedömning som YEN gjort.

Om nämnden anser att den anmäldes övertramp är mycket allvarligt kan nämnden besluta att rekommendera uteslutning av journalisten ur Journalistförbundet – och skicka ärendet vidare till förbundsstyrelsen. Endast styrelsen kan fatta den typen av beslut.

Är protokollen offentliga? 
Ja, YEN:s protokoll är offentliga och tillgängliga för allmänheten. Kopior av protokoll kan beställas hos Journalistförbundet. Den som vill ta del av ett avslutat ärende kan vända sig till ordföranden eller sekreteraren och be att få ta del av akten. Journalistförbundets styrelse har beslutat att YEN:s verksamhet ska präglas av öppenhet, med följd att insyn i alla avslutade fall i princip ska beviljas. Parter i ett ärende har dock alltid full insyn – även under den tid som ärendet handläggs.

Senast ändrad 7 januari 2020