Vad ska och kan förhandlas?

Arbetsgivaren måste förhandla vissa saker och du har rätt att väcka förhandling om nästan vad som helst. Här kommer paragraferna och förhandlingsinformation som är bra att känna till.

Det finns en mängd paragrafer i lagar och avtal, men det är bara ett fåtal du ofta använder som förtroendevald, eller möts av från företagets håll när det gäller förhandling. Du hittar dem i medbestämmandelagen (MBL) och kunskap om dem är en bra grund att stå på!

Förhandling på arbetsgivarens initiativ

  • Arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla vissa saker innan beslut fattas, det kallas primär förhandlingsskyldighet. Då använder de sig av paragraf 11 i medbestämmandelagen: Förhandling vid viktigare verksamhetsförändring eller ändring för enskild medlem. Det skulle kunna handla om schemaförändringar, chefstillsättningar, omorganisation, uppsägningar, omplacering och mycket mer. Alla förändringar som företaget kan anta att Journalistklubben anser är viktiga.
  • Företaget kan också använda §10 i MBL, för att förhandla frågor som rör en eller flera medlemmar. Det kan exempelvis vara för att teckna lokala avtal för en viss grupp.
  • Ibland kan företaget också vilja ta in en uppdragstagare/firma. Då använder de MBL 38 §. Innan arbetsgivaren anlitar utomstående arbetskraft för att utföra arbete för företagets räkning som normalt görs av företagets egna anställda, ska detta alltså förhandlas med klubben eller sektionen. Exempel på utomstående arbetskraft kan vara produktionsbolag, frilansar och bemanningsföretag. 

Arbetsgivaren är skyldig att lämna den information som krävs för att den fackliga företrädaren ska kunna ta ställning till förhandlingsfrågan.

Om man kan anta att anlitandet av företaget kommer att innebära att lag eller kollektivavtal åsidosätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot ”vad som är allmänt godtaget” har Journalistförbundet centralt vetorätt och kan på så sätt stoppa intaget.

Tänk på att konsekvensen av att lägga ut arbetsuppgifter ”utanför huset” oftast är en verksamhetsförändring samt att den kan få påverkan för enskild medarbetare, något som i sig också ska förhandlas, enligt 11 § MBL. 

Arbetsgivarens informationsplikt

Det är inte alla frågor som behöver förhandlas, utan ofta räcker information. Men det är viktigt att ni får den, till och med bestämt i lagen (MBL 19 §: Information om verksamhetens fortlöpande).

Arbetsgivaren ska regelbundet informera om hur verksamheten utvecklas. Det kan handla om planering, bemanning, ekonomi, vikarieintag etc. Du som förtroendevald ska kunna följa och hänga med i vad som händer helt enkelt. 

Förhandling på fackets initiativ

Ibland kan man ha olika syn på om saker ska förhandlas eller inte. Det kan vara att företaget anser att det räcker med information (§19), men att du anser att det är en viktigare förändring. Eller så missar företaget att ge facket möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattas. Och ibland bryter företaget mot både lag och kollektivavtal.  
Då kan du som förtroendevald begära förhandling! Till din hjälp har du två paragrafer:

  • MBL10 § kan röra både enskild medlem eller hela organisationen. Det kan vara något arbetsgivaren planerar, eller en förändring ni i klubben/sektionen vill få till stånd. Eller om ni anser att någon regel/avtal inte följts.
  • MBL 12 § används om klubben/sektionen får information om en förändring som i och för sig inte är förhandlingspliktig enligt den primära förhandlingsskyldigheten, men där klubben vill vara med och påverka innan ett beslut fattas. Det kan till exempel röra sig om en medlem som ber klubben om hjälp att begära tjänstledighet, eller om företaget vill ändra någon rutin som inte kan anses innebära en viktigare förändring för de anställda. Om klubben/sektionen begär förhandling enligt denna paragraf måste arbetsgivaren avvakta med att fatta beslut tills frågan har förhandlats klart.

Du måste inte alltid kalla till förhandling det första du gör, utan du kan testa att ta upp frågan informellt eller på ett samverkansmöte. 

Förhandling på arbetstid

Eftersom det är en skyldighet att delta i förhandlingar har den fackliga representanten rätt till ledighet för att kunna delta (MBL 17 §). Den förtroendevalda har också rätt till arbetstid för förberedelse respektive efterarbete i den omfattning som kan anses motiverad mot bakgrund av den aktuella förhandlingsfrågan. Förläggs förhandlingen utanför arbetstid har den förtroendevalda rätt till övertidsersättning. Det kan också finnas lokalt avtal på din arbetsplats som ytterligare reglerar den fackliga tiden. 

Tänk på att:

  • Förhandling/information ska ske i så god tid som möjligt inför beslutet.
  • Förhandling ska ske på den nivå där beslutet fattas.
  • Men sträva också efter att involvera medarbetare så nära den berörda verksamheten som möjligt.
  • Arbetsgivaren måste avvakta sitt beslut tills förhandling är klar.
  • Du som förtroendevald får och ska begära förhandling där du tycker att det behövs. Det är ett verktyg för vårt arbete och inte något konfrontativt eller konstigt.

Senast ändrad 15 maj 2023