Riktlinjer mot textreklam

Gränsen mellan redaktionellt material och annonser har blivit alltmer otydlig. Övertramp sker allt oftare. Många gånger av ren okunskap och andra gånger mer medvetet som till exempel genom otydligt uppmärkt sponsrat innehåll och kommersiella samarbeten. Denna checklista är tänkt som en vägledning att användas av redaktioner och enskilda journalister.

Riktlinjer mot textreklam

Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.

Checklista mot textreklam:

Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:

- när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon form

- när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade

- när förhandslöfte om publicitet efterfrågas

- när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker

- när utomstående intressenter, till exempel PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn

- vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker

- vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang

- när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet

- när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering

Senast ändrad 27 april 2022