Under förhandling

Förhandlingen brukar inledas med att den som kallat till förhandling redogör för frågan som ska lösas. Parten kan exempelvis beskriva bakgrund, syfte med en eventuell förändring och förslag på lösning.

Det är viktigt att den som kallat till förhandling delat med sig av den information som behövs för att motparten ska kunna göra en bedömning av sakfrågan. Helst före själva förhandlingen.  
Märker ni att underlaget varit bristfälligt, eller om det finns anledning att tala med berörda, införskaffa ytterligare information eller rådgöra med någon sakkunnig (exempelvis Journalistförbundet Rådgivning) så kan förhandlingen ajourneras (pausas). 

Kom ihåg att du är närvarande som representant för Journalistklubben, inte som en enskild person. På samma sätt är motparten representant för företaget – inte sig själv.
Ställ frågor som gör att du förstår hur arbetsgivaren resonerar. Försök att fråga så att du får information som gör att du kan identifiera eventuella hinder eller problem, och att du kan komma med förslag på lösningar.

Kom ihåg! Ni kan när som helst begära en paus – ajournering.

Leta efter vägen framåt

Rör på fötterna och sök efter möjligheter till justeringar i förslaget eller andra åtgärder som gör att ni kan komma överens med arbetsgivaren, eller den med er. Ofta handlar förhandlingar om ett givande och tagande där man genom ömsesidig respekt för varandras behov kan hitta lösningar som är rimliga både för arbetsgivaren och medlemmarna. 
Ibland går det inte, men det är alltid värt ett försök. 

Arbetsgivaren har en skyldighet att motivera sina ståndpunkter utifrån de förslag som läggs fram under förhandlingen. De behöver alltså sakligt bemöta det ni säger och inte bara förkasta eller säga nej.

Det är också viktigt att ha kommit överens om vem som skriver protokoll och att det speglar vad som sades under förhandlingen, vare sig den avslutas eller går vidare uppåt i organisationen.

Ni får ta paus

Ibland kan man känna sig villrådig eller pressad i en förhandling. Glöm då inte bort att ni kan närsomhelst begära en ajournering, alltså en paus i förhandlingen. Båda parter kan begära ajournering.

Anledningarna till en ajournering kan vara olika. Det kan handla om att ni behöver prata med medlemmar, med varandra, med experter – eller bara att det behövs en paus. En ajournering kan vara allt ifrån ett par minuter till dagar eller veckor. Allt beroende på vad parterna kommer överens om. 

Det är självklart viktigt att klubbens förhandlingsdelegation visar en enad front och inte diskuterar saker sinsemellan inför arbetsgivaren. Känner någon av er som förhandlar att en medförhandlare börjar ”sväva iväg”, begär då ajournering istället för att säga emot, så att ni kan prata ihop er innan ni går vidare i förhandlingen. Visar ni att ni har olika syn på sakfrågor i förhandlingen så kommer motparten att utnyttja det.

Senast ändrad 15 maj 2023