Ansvarig utgivare

Utgivare – ensamansvaret innebär att det är en enda person, utgivaren, som ansvarar för det som står i en tryckt skrift eller i ett utsänt program. Man kan också ha en ansvarig utgivare för en webbsida.

Utgivare utses av den som äger tidningen/tidskriften, bedriver sändningsverksamheten eller framställer webbsidan.

Utgivaren kan därefter själv utse en ställföreträdande utgivare som tillfälligt tar över ansvaret i stället för utgivaren. Exempelvis om han eller hon är utomlands, eftersom utgivaren måste ha hemvist i riket. 

Det är utgivaren och ingen annan som ytterst bestämmer vad som ska stå i tidningen eller vad som ska sändas ut. ”Intet däri får införas mot utgivarens vilja” som det står i lagen.

Utgivaren kan stoppa en artikel helt och hållet, även mot ägarens vilja. Däremot kan inte VD eller annan ägare av skriften stoppa en för ägaren misshaglig artikel mot ansvarig utgivares vilja.

Ska finnas utgivningsbevis

Observera att det inte går att avtala bort den här rätten som ju också är en skyldighet. Utgivarskapet utövas under straffansvar. Eventuella inskränkningar i den här befogenheten är således utan verkan.

Alla tryckta skrifter som kommer ut minst fyra gånger per år under samma titel – periodiska skrifter – måste ha en utsedd utgivare. Det ska också finnas ett utgivningsbevis för skriften. Utgivningsbeviset och ansvaret omfattar också löpsedlar och de bilagor som följer med huvudskriften.

Utgivaren måste vara myndig och en fysisk person och ha hemvist i riket. Han eller hon får inte befinna sig i konkurs eller ha näringsförbud.

Läs mer om utgivare, utgivningsbevis med mera (PRV)

Om du har en webb kan du också utse en utgivare eller själv bli utgivare. (Myndigheten för press, radio och tv)

Senast ändrad 18 mars 2020