Avtalsvägledning

Även om du omfattas av Frilansavtalet, så kan det vara bra att ha ett tydligt avtal. Vi har satt ihop en vägledning kring vad du bör tänka på när du tecknar avtal, både kortare och längre uppdrag. Kom ihåg att du som medlem alltid kan få enskild rådgivning om du ska teckna avtal! Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf med hela den grundläggande avtalsvägledningen och där hittar du som medlem även avtalsmallar.

 

Avtalsvägledning
 

 1. Skriftligt avtal är att föredra, antingen i mejl eller ett särskilt avtalsdokument. Skriftligt avtal är bra för att slippa situationer där ord står mot ord. I vissa fall räcker en mejlöverenskommelse, men med fasta samarbeten eller projekt som sträcker sig över en längre tid behövs ett mer formellt avtal. Men skriftliga avtal är inte alltid av godo. Då medieföretag erbjuder så kallade fulavtal där man vill ha alla rättigheter kan muntliga avtal kompletterat med bekräftelse på mejl i många fall vara att föredra framför skriftliga avtal.
   
 2. Vem är det som avtalar med vem? Ange avtalets parter (medieföretag eller tidningsnamn)! Och vilka rättigheter respektive skyldigheter finns för varje part?
   
 3. Vad gäller avtalet? Specificera typ av uppdrag och vad som ska ingå. Hur mycket ska levereras, med eller utan bilder till exempel?
   
 4. Deadline. När ska materialet levereras? Och om det i det särskilda fallet ska levereras i omgångar ska även datum anges.
   
 5. Vad blir ditt arvode? Ange tydligt om sociala avgifter tillkommer, liksom moms. Samt om något inte är inkluderat i priset, till exempel resekostnader. Ha även med betalningsvillkor, skickar du faktura efter 10 eller 30 dagar? Specificera om hela beloppet ska betalas vid leverans eller vid delleverans. Ha gärna med beräknad tidsåtgång och avtal om timmar utöver det kostar extra, och hur mycket det kostar per timme. Acceptera inte att betalningen ska villkoras till publicering/sändning!
   
 6. Upphovsrätten är viktig att du tänker på när du tecknar ett avtal. Omfattningen av publiceringsrätten kan vara exempelvis ”En gång i tidningen XX" eller ”En gång i tidningen XX samt på XX webbplats". Överlåter du rättigheterna på något sätt, kom ihåg att specificera arvode för det också och att det är tydligt vad som ingår. Kom också ihåg att inga ändringar får ske av lämnat material utan ditt godkännande, det kan också vara bra att ha med för att vara tydlig.
   
 7. Ska någon part kunna säga upp avtalet? Då behöver du ha med något om uppsägningsvillkor. Reglera hur du ska ersättas om du lagt ner tid och projektet senareläggs eller avbryts. Och vad händer om någon bryter mot avtalet, vad blir påföljderna vid kontraktsbrott för någon av parterna? Det kan vara bra att reglera ersättning för uppkomna kostnader om man bryter avtalet. Ska du ha med något om tvister är det viktigt att dessa ska avgöras i allmän domstol och INTE i skiljedomstol eftersom det kan kosta dig väldigt mycket pengar.
   
 8. Force majeure-klausul kan vara bra att ha med ibland om du ska åka på en längre tjänsteresa exempelvis, allra särskilt om du åker till konfliktområden.
   
 9. För dig som i grunden är skrivande frilans men som då och då tar bilder – glöm inte att ta särskilt betalt för bilderna (det vill säga, baka inte ihop det i ett paket). Inte minst av momsskäl är det viktigt att dela upp ersättningen för text och bild.
   
 10. Skickar du material till påseende, skriv det! Ange att om det inte har returnerats inom tre veckor betraktas det som köpt (se Frilansavtalet). Gäller inte om du skickar materialet utan att ha talat med uppdragsgivaren.

 

Avtalsvägledning för större och längre uppdrag

 

Gäller det stora uppdrag över en längre tid, kanske med betydande konsekvenser för dina övriga uppdrag och din ekonomi, ska du alltid skriva ett ordentligt avtal. Hur specificerad du vill vara i ett avtal avgör du själv. Är du väldigt allmän i formuleringarna lämnar du däremot öppet för tolkning av till exempel domstol och det är inte nödvändigtvis bra.

Kontraktstid

Hur länge eller hur mycket ska kontraktet löpa på? En förlängningsklausul är bra att ha med om det blir aktuellt med en fortsättning av avtalet (till exempel en ny omgång av en tv-serie eller liknande) Det kan handla om en rättighet att bli tillfrågad först vid en eventuell förlängning.

Sjukdom

Vad händer vid sjukdom? Så här kan ett exempel se ut på avtalstext: "Vid uppdragstagarens sjukdomsfall som sträcker sig längre än 30 dagar äger båda parter rätt att bryta avtalet, utan skadeståndsanspråk. Arvode som redan erhållits för utfört arbete ska ej återbetalas, och återstående ej utbetalt arvode beräknas på utfört arbete. Läkarintyg ska vid anmodan kunna uppvisas."

Upphovsrätt

I det enklaste fallet betalar en uppdragsgivare för en publicering i en tidning (print), men i dag handlar det ofta om att uppdragsgivaren vill lägga ut materialet på webben, i olika former eller återanvända materialet i koncernens tidningar.

Upphovspersonen har enligt lag ensamrätten till sitt material, och alltså rätt att få ekonomisk kompensation för utnyttjande. Eftersom överlåtelse också kan ske genom tyst medgivande gäller det att se till att överlåtelsen bara gäller en gång till exempel en första publicering, och att alla andra rättigheter ligger kvar hos frilansen. Det förekommer att förlag erbjuder ett färdigt kontrakt där du måste överlåta upphovsrätten. Journalistförbundet rekommenderar inte att man skriver under ett sådant avtal. Reglera också för vem tillkommer rättigheter vid sidan av uppdraget om det är aktuellt. Till exempel ett tv-program som blir en artikel eller bok.

Avbrytande av uppdrag

Om uppdragsgivaren bryter avtalet bör du få betalt för nedlagd arbetstid. Det här är exempel på en formulering som du kan använda dig av: "Om någon av parterna bryter avtalet utan att de särskilda skäl som anges nedan är uppfyllda, skall motparten ersättas för alla uppkomna kostnader i samband med avtalet.” Man kan specificera exakt vad det gäller för skäl, men risken är att man glömmer ta med något. Under vilka särskilda premisser man ska kunna bryta avtalet utan konsekvenser kan man räkna till exempel allvarlig sjukdom hos dig själv och närstående, graviditet, stora förändringar i arbetets art etcetera. I de flesta avtal finns en så kallad "force majeure-klausul" där man friskriver sig från ansvar om något går fel utan att man kan påverka det själv.

Viktigt om tvister

Se till att reglera att eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol när du skriver avtal om uppdrag. Framförallt vid större frilansuppdrag är det inte ovanligt att uppdragsgivare för fram en typ av standardkontrakt för affärsavtal mellan företag där det står att tvister ska avgöras med skiljeförfarande. Vid skiljeförfarande får parterna till skillnad från i allmän domstol bekosta skiljemännens arvoden. Det kan bli mycket dyrt för en ensamföretagare. Skiljeförfarandet sker dessutom under tystnadsplikt och skiljedomen kan inte överklagas.

Så här kan du skriva om tvister: ”Tvister i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol.”

Rådgivning

Har du blivit erbjuden ett avtal som du inte är säker på om det innehåller allt som man bör tänka på kan du som medlem kontakta Frilansjouren så hjälper vi dig med individuell rådgivning. Journalistförbundets generella rekommendation är att inte skriva under avtal där du överlåter upphovsrätten utan ersättning. Kontakta oss gärna om du vill ha vidare rådgivning om du får ett sådant förslag. Ta också hjälp av våra avtalsmallar som du kan ladda ner.

 

Senast ändrad 11 mars 2024