Frilansa utomlands

Planerar du att flytta till ett annat land och fortsätta att arbeta för svenska uppdragsgivare? Vår guide går igenom några av de viktigaste sakerna du måste tänka på, ta reda på och göra innan du börjar frilansa från utlandet.  

Uppehålls- och arbetstillstånd

Inom EU- och EES-länderna* har du uppehållsrätt och behöver inget arbetstillstånd. Det innebär att du inte behöver söka tillstånd för att få bo och arbeta i dessa länder som anställd eller egenföretagare. Du måste dock registrera dig hos behörig myndighet om du stannar längre än tre månader i det andra landet. Vissa länder ställer krav på att du anmäler din närvaro även tidigare än tre månader. 
I länder utanför EU och EES måste du söka olika former av tillstånd för att få bo och arbeta, kontakta ambassaden för det aktuella landet i god tid innan du flyttar.


I vilket land ska du betala skatt?

Reglerna för var du ska betala skatt skiljer sig beroende på om du har aktiebolag eller enskild firma.


Frilans med aktiebolag

Frilansar som har aktiebolag räknas som anställda i sitt bolag och då gäller samma regler som för andra anställda som blir utsända utomlands av sin arbetsgivare. Grundregeln är att du inte betalar någon skatt i Sverige för din lön, om du vistas minst sex månader utomlands och betalar skatt på inkomsten i landet där du arbetar. På Skatteverkets och Försäkringskassans hemsidor finns mer utförlig information om vad som gäller för anställda som arbetar utomlands. 
OBS! Läs också vad som gäller för arbetsgivare som har anställda som arbetar utomlands. Ta alltid kontakt med Skatteverket och Försäkringskassan i god tid innan du flyttar utomlands.


Frilans med enskild firma eller handelsbolag

Som enskild näringsidkare ansvarar du personligen för företaget. Därmed blir din personliga hemvist ofrånkomligen densamma som näringsverksamhetens, och frågan om var du ska betala skatt bedöms utifrån i vilken mån du anses ha anknytning till Sverige. 
Även om du flyttat från Sverige kan du fortfarande anses ha väsentlig anknytning hit, något som innebär att du är obegränsat skattskyldig. Detta gäller under förutsättning att du är svensk medborgare eller har bott de senaste tio åren före flytten i Sverige.

Exempel på väsentlig anknytning:

  • du har kvar din året-runt-bostad i Sverige 
  • du har minderåriga barn i Sverige  
  • du äger en fastighet eller andra viktiga tillgångar i Sverige.

Är du obegränsat skattskyldig beskattas du för alla dina inkomster i Sverige, även resultatet från näringsverksamheten du bedriver i utlandet. Grundprincipen är att den obegränsade skattskyldigheten gäller i fem år från dagen du flyttat utomlands. Om du själv inte anser att du har väsentlig anknytning till Sverige efter flytten behöver du ansöka hos Skatteverket om att inte anses som obegränsat skattskyldig. 


Även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i det andra landet på resultatet från din näringsverksamhet, om du anses ha ett fast driftställe för näringsverksamheten i det andra landet. Kriterierna för vad som är ett fast driftställe är gemensamma för länderna inom OECD och innebär att du bedriver affärsverksamhet i vinstsyfte från en stadigvarande plats i det aktuella landet. Det kan vara i din bostad, du behöver inte ha en särskild lokal för frilansverksamheten. Och det spelar ingen roll om dina kunder fortfarande finns i Sverige. Ur beskattningssynpunkt anses en verksamhet normalt vara stadigvarande om den sträcker sig över minst sex månader.


Sverige har skatteavtal med ett 70-tal länder för att undvika att du dubbelbeskattas på dina inkomster. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige räknas den skatt du betalar på vinsten av näringsverksamheten i utlandet av från den skatt du ska betala i Sverige för samma näringsverksamhet.
Ta alltid kontakt med Skatteverket och beskriv din situation innan du flyttar.


Om du är bosatt utomlands och är begränsat skattskyldig i Sverige (utifrån att du inte anses ha en väsentlig anknytning till Sverige) och tar ett vikariat i Sverige som är kortare än sex månader har du möjlighet att bli beskattad enligt SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Då betalar du bara 20 procent i skatt på lönen och eventuella förmåner. Du slipper deklarera i Sverige. Du får dock inte göra några avdrag. Ta kontakt med Skatteverket för att ansöka om SINK och få ett intyg som du kan visa för din svenska arbetsgivare.


Hur ska du göra med momsen?

Så länge du inte räknas som utländsk företagare enligt momslagstiftningen ska du fortsätta att lägga på svensk moms på dina arvoden som vanligt. Som utländsk företagare räknas den som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige, till exempel har bolaget registrerat hos Bolagsverket, och som inte heller har ett fast etableringsställe för verksamheten i Sverige. En enskild näringsidkare som inte har något säte eller något fast etableringsställe räknas som en utländsk företagare om han eller hon inte är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige.
Om du bor utomlands, inte har ditt bolag registrerat i Sverige, och inte har ett fast etableringsställe för näringsverksamheten i Sverige kan du därför räknas som utländsk företagare.


Reglerna för vad som räknas som fast etableringsställe enligt momslagstiftningen är inte lika entydiga som reglerna för vad som är ett fast driftställe enligt beskattningslagstiftningen. Det finns exempelvis ingen lägsta tidsgräns, motsvarande de sex månaderna för fast driftställe.
Utgångspunkten för ett fast etableringsställe är att det ska finnas minst en människa som arbetar för verksamheten och som gör det tillräckligt stadigvarande på en och samma plats för att kunna sälja varor eller tjänster därifrån. Det ska därför finnas en fast adress som kunderna kan vända sig till, det kan vara adressen till din bostad, om du har kontoret hemma. Men en hotelladress eller en boxadress räknas normalt inte som tillräckligt stadigvarande. Om du är en enskild näringsidkare som inte längre är folkbokförd i Sverige, utan i det andra landet, brukar det därför normalt kunna räknas som att din verksamhet är etablerad i utlandet.


När du som utländsk företagare säljer till momsregistrerade köpare i Sverige gäller omvänd skattskyldighet. Det innebär att det är köparen, din kund, som är skattskyldig för momsen. På din faktura ska du inte lägga på någon moms, men du måste ange köparens momsregistreringsnummer, VAT-nummer, och skriva ”Omvänd skattskyldighet, kunden momsregistrerad i Sverige” på fakturan. Du ska vara momsregistrerad i landet där du bedriver verksamheten, inte i Sverige. Om du har varit registrerad för moms i Sverige ska du avregistrera dig, genom att använda blankett SKV 4639 som finns på Skatteverkets hemsida.
OBS! Även om du räknas som utländsk företagare i momshänseende kan du fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige, och beskattas i Sverige för dina inkomster från näringsverksamheten du bedriver i utlandet.
Ta alltid kontakt med Skatteverket innan du flyttar utomlands.


Avdrag för ökade levnadskostnader eller dubbel bosättning

Om du frilansar utomlands för en kortare period kan du ha rätt till avdrag för ökade kostnader för levnadskostnader som boende och måltider. Dessa regler är i stort sett desamma oavsett om du är anställd i ditt eget aktiebolag eller har enskild firma.
För resor i tjänsten upp till tre månader kan du göra schablonavdrag enligt de normalbelopp som Skatteverket fastställer årligen för de flesta av världens länder. Dessa går att hitta på www.skatteverket.se/utlandstraktamente och du gör avdragen i din självdeklaration. Förutsättningen är att du inte får dagtraktamente utbetalt av uppdragsgivaren, samt att du kan göra sannolikt att du har haft ökade utgifter för måltider och småutgifter. Du bör därför kunna visa vilken eller vilka orter du har besökt vid vilka datum, tider för avresa och hemkomst samt resans syfte.
Om utgiftsökningen under en tjänsteresa utomlands har varit större än avdraget enligt schablonregeln har du möj¬lighet att begära avdrag för den faktiska utgiftsökningen.
Utöver schablonavdragen för dagtraktamente kan du göra avdrag för logi, om arbetsgivaren inte har betalat för detta eller betalat ut nattraktamente. Du har då rätt att göra avdrag med det faktiska beloppet för dina utgifter för logi i din inkomstdeklara¬tion. Om du har haft utgifter för logi men inte kan visa storleken av dem får du göra ett schablonavdrag med ett halvt normalbelopp per natt för aktuellt land.


Var ska du betala sociala avgifter?

Grundregeln inom EU- och EES-länderna* är att du är försäkrad enligt det sociala försäkringssystemet i landet där du bor och arbetar, därför betalar du inte några svenska sociala avgifter/egenavgifter för perioden du arbetar utomlands. Däremot kan du bli skyldig att betala sociala avgifter i landet där du arbetar.
Om du som egenföretagare tillfälligt arbetar inom EU/EES-länderna eller Schweiz, under högst 24 månader, kan du ha rätt att få stå kvar i det svenska sociala försäkringssystemet och få sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och andra kontanta förmåner från Sverige. Då betalar du sociala avgifter/egenavgifter i Sverige. Du behöver då skicka in en ansökan till Försäkringskassan på blankett 6220. 
Du måste kunna visa att arbetet utomlands är tillfälligt och att du upprätthåller din verksamhet i Sverige, exempelvis genom att du har kvar F-skattsedel och momsregistrering. Det är socialförsäkringsinstitutionerna, det vill säga Försäkringskassan och dess nationella motsvarigheter inom EU och EES, som beslutar om du får fortsätta att vara försäkrad i Sverige, när du tillfälligt arbetar utomlands.
Om du bor och arbetar i ett land utanför EU/EES eller Schweiz kan du i vissa fall också ha rätt till samma socialförsäkringsförmåner som det landets medborgare, och därmed vara skyldig att betala sociala avgifter i det landet.
Kontakta alltid Försäkringskassan och beskriv din situation innan du flyttar utomlands, så att du hinner få de aktuella intyg som du behöver.


Har du rätt till sjukvård utomlands?

Om du arbetar tillfälligt i annat land inom EU/EES* eller Schweiz under en tidsbegränsad period kan du stå kvar i det svenska socialförsäkringssystemet, se ovan, och har då rätt till nödvändig sjukvård i landet där du arbetar. Du behöver det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, som utfärdas av Försäkringskassan. För tillfälligt arbete i de nordiska länderna krävs inte EU-kortet. Om du arbetar i ett land utanför EES-området har du inte automatiskt rätt till sjukvård i det landet och kan därför behöva en privat försäkring.


Var ska du deklarera någonstans?

Om du är bosatt utomlands, men är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du alltid deklarera i Sverige, vid samma tidpunkt som bosatta i Sverige. 
Är du begränsat skattskyldig i Sverige ska du bara lämna en inkomstdeklaration om du också har arbetat i Sverige, exempelvis om du har bedrivit näringsverksamhet i Sverige under fem av årets månader och sedan sju månader utomlands, eller om du har haft ett sommarvikariat i Sverige kortare än sex månader.


Var ska du vara folkbokförd någonstans?

Grundregeln är att du ska vara folkbokförd i det land där du bor och arbetar. Planerar du att bosätta dig utomlands i längre tid än ett år ska du därför folkbokföra dig i det land som du flyttar till. Att du inte längre är folkbokförd i Sverige påverkar inte ditt svenska medborgarskap, och det innebär att du fortfarande kan vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Anmäl alltid ny adress till det svenska Skatteverket när du flyttar, även efter att du lämnat landet. Du anmäler flyttning till utlandet på blankett SKV 7665.

* EES består av EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.
 

Senast ändrad 9 mars 2020