Uppsägningstider

Om du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren vill säga upp dig så finns det olika regler för hur lång din uppsägningstid är.

Jobbar du på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal regleras din uppsägningstid i kollektivavtalet. Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal så gäller de uppsägningstider som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Du kan också ha ett individuellt avtal där din uppsägningstid regleras. I ett individuellt avtal kan uppsägningstiden från arbetsgivarens sida dock aldrig vara kortare än enligt lag eller kollektivavtal, då är det inte giltigt.

Uppsägningstid – tillsvidareanställd

Enligt lagen är uppsägningstiden om du säger upp dig själv en månad. I Journalistförbundets kollektivavtal varierar den egna uppsägningstiden mellan en och tre månader beroende på ålder och anställningstid. Du kan också i ett individuellt avtal ha kommit överens om längre uppsägningstid än lag och kollektivavtal – och då är det den som gäller.

Om arbetsgivaren vill säga upp dig krävs sakliga skäl för uppsägning. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Om din arbetsgivare säger upp dig gäller olika uppsägningstider beroende på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du är anställd efter den 1 juli 2017 är det samma uppsägningstider som i LAS på alla kollektivavtalsområden utom public service.

Arbetsgivarens uppsägningstider enligt LAS:

Mindre än 2 år: 1 mån
Från och med 2 år till 4 år: 2 mån
Från och med 4 år till 6 år: 3 mån
Från och med 6 år till 8 år: 4 mån
Från och med 8 år till 10 år: 5 mån
Från och med 10 år: 6 mån

Om du jobbar på ett företag med kollektivavtal och har varit anställd i 10 år och har fyllt 55 år när du blir uppsagd, har arbetsgivarens 6 månaders extra uppsägningstid om du sägs upp på grund av arbetsbrist.

Om du är anställd före den 1 juli 2017 så behöver du slå upp din uppsägningstid i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Uppsägningstid – visstidsanställd

Om du har ingått en visstidsanställning efter den 1 juli 2017 på en arbetsplats som har kollektivavtal med Journalistförbundet så kan du under det första halvåret av din visstidsanställning (till exempel vikariat, anställning för särskilda behov eller tidsbegränsad anställning) avsluta anställningen genom att meddela arbetsgivaren det skriftligen. Din uppsägningstid är då en månad, om du inte jobbar på bemanningsföretag, då är din uppsägningstid 14 dagar.

Under det första halvåret som visstidsanställd kan även arbetsgivaren avbryta anställningen utan att ha sakliga skäl. Det enda som krävs är att de skriftligen meddelar dig det. Samma uppsägningstider gäller då från arbetsgivarens sida, det vill säga en månad för alla avtalsområden utom bemanning, där det är 14 dagar.

Det går att skriva ett individuellt avtal där ingendera part kan säga upp avtalet i förtid, men då måste det stå uttryckligen i anställningsavtalet.

När du har varit visstidsanställd och/eller provanställd på samma företag i över sex månader krävs sakliga skäl för att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig (alltså till exempel att den du vikarierar för kommer tillbaka i förtid eller att projektet du är anställd för förkortas eller avbryts). På vissa avtalsområden kan man inte säga upp en visstidsanställning i förväg överhuvudtaget efter de inledande sex månaderna, men generellt gäller att om du har ett visstidskontrakt där det står att anställningen gäller ”… dock längst till och med …” så är det uppsägningsbart, både för dig och för arbetsgivaren. Uppsägningstiden är då normalt en månad, men det kan variera så dubbelkolla i det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats.

Om du jobbar på ett företag som saknar kollektivavtal så gäller att en visstidsanställning i normalfallet inte kan sägas upp, vare sig av dig eller arbetsgivaren. Men även här är det så att om det står ”dock längst” i kontraktet så är det uppsägningsbart.

Uppsägningstid – provanställd

Om du är provanställd så kan du normalt närsomhelst avbryta din anställning och samma gäller för arbetsgivaren. Arbetsgivaren är dock skyldig enligt lag att meddela detta två veckor i förväg. Arbetsgivaren är också skyldig att samtidigt varsla förbundet eller den lokala klubben om det finns någon. Du har rätt att via facket eller på egen hand begära överläggning innan provanställningen avbryts och då få reda på skälen till att arbetsgivaren inte vill att anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Uppsägningstiden på en provanställning beror på var du jobbar. Normalt är den två veckor från både ditt och arbetsgivarens håll, men ni kan ha kommit överens om en längre uppsägningstid i ett individuellt anställningsavtal.
 
På dagspressområdet gäller en månads uppsägningstid om arbetsgivaren vill avsluta en provanställning i förväg och två veckor om det är den anställde som vill sluta. 

Om över sex månader har gått och varken du eller din arbetsgivare har lämnat besked om att ni vill avbryta provanställningen så omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Så går det om du går före uppsägningstidens slut 

Kom ihåg! Det kan bli dyrt om du väljer att sluta jobba innan uppsägningstiden är slut. Att inte iaktta uppsägningstiden eller en del av den är ett brott mot kollektivavtalet och/eller det enskilda anställningsavtalet. Om du genom att lämna anställningen innan uppsägningstidens har löpt ut orsakar arbetsgivaren skada kan du bli ersättningsskyldig.

Senast ändrad 18 mars 2024