Las-varning och erinran

Om en medlem kommer till dig som förtroendevald och berättar att hen fått en Las-varning eller erinran är det viktigt att ni som klubb agerar.

En varning kan, i förlängningen, användas som bevis för att arbetsgivaren har tydliggjort för medlemmen att ett beteende är oacceptabelt. I värsta fall kan det leda till varsel om uppsägning av personliga skäl. Men det händer att arbetsgivare varnar för småsaker. Oavsett vad varningen handlar om är det viktigt att ni som klubb begär förhandling och reder ut vad som faktiskt har hänt.

Det finns inga formkrav för så kallade Las-varningar i Lagen om anställningsskydd, utan det som krävs för att arbetsgivaren ska kunna säga upp någon på grund av personliga skäl är:

  1. att arbetsgivaren kan visa att de har tydliggjort för medarbetaren att det beteende de vill lägga till grund för en uppsägning inte är acceptabelt, 
  2. OCH att de även tydliggjort att ett upprepat beteende kan leda till att medarbetaren skiljs från tjänsten. 

Eftersom bevisbördan för att detta har skett ligger på arbetsgivaren vill de ofta markera detta skriftligt, med en varning, eller erinran. Det spelar ingen roll vad det kallas, alla varianter har samma syfte: att kunna läggas till grund för en uppsägning längre fram.

För att det sedan ska kunna vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl räcker det inte med att arbetsgivaren har markerat att ett beteende inte är acceptabelt, utan beteendet i sig måste också leda till så pass allvarliga konsekvenser för verksamheten eller kollegerna att arbetsgivarens intresse av att säga upp medarbetaren väger tyngre än medarbetarens intresse av att kvarstå i anställning. Man kan heller inte säga upp någon av personliga skäl utan att först ha undersökt om man kan lösa problemet genom en omplacering.

Vad ska klubben göra om ni får vetskap om att en medlem har blivit varnad?

  1. Får ni reda på att en medlem varnas – begär förhandling och kontakta Journalistförbundet Rådgivning för råd och stöd.
  2. I förhandlingen klargör ni medlemmens syn på det inträffade och ifrågasätter varningen, begär att den tas tillbaka. Protokollför förhandlingen.
  3. Om arbetsgivaren trots det inte vill ta tillbaka varningen är det extra viktigt att klubbens och medlemmens synpunkter finns tydligt nedskrivna i ett protokoll, om arbetsgivaren skulle hänvisa till varningen vid ett senare tillfälle.
  4. Om det medlemmen har gjort är sådant som skulle kunna vara saklig grund för uppsägning om det upprepas (till exempel om medlemmen agerat illojalt mot arbetsgivaren, betett sig våldsamt mot en kollega, misskött arbetstiderna så att det påverkat produktionen, utan giltigt skäl eller liknande) är det också viktigt att ni hjälper medlemmen förstå det. Upprepat oacceptabelt beteende kan leda till att arbetsgivaren varslar om uppsägning och kan, om det är tillräckligt allvarligt, vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl.

Kontakt: radgivning@sjf.se, 08-613 75 40, tisdag–fredag klockan 10–12

Senast ändrad 30 november 2021