Förebygga och hantera trakasserier

Publicerad 22 augusti 2019

Alla journalister har rätt till en välkomnande arbetsplats utan trakasserier, där alla personer – oavsett kön eller könsöverskridande identitet, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller ålder – är accepterade. Tyvärr är detta inte alltid verkligheten.

Här har du som skyddsombud en viktig roll, i samarbete med övriga förtroendevalda. Det handlar både om att se till att arbetsgivaren har en plan för att förebygga trakasserier, men också rutiner för att hantera det om det ändå händer.

När det gäller trakasserier är det viktigt att lyssna på individen. Om någon känner sig kränkt räcker det inte att arbetsgivaren eller en kollega hänvisar till att det är ”högt i tak”, ”vi har en skämtsam jargong” eller liknande. Om det som sägs eller görs inte måste finnas på en arbetsplats så kan detta beteende sannolikt stoppas.

Samarbete med klubben

Om frågan behöver utredas arbetsrättsligt är det framförallt klubbens förhandlande förtroendevalda som hanterar ärendet. Då det kan handla om två kollegor som ställs mot varandra kan det ibland vara en god idé att du som skyddsombud stöttar den utsatta arbetstagaren medan klubbens förhandlare stöttar den andra. Givetvis kan ni även få stöd och förhandlingshjälp av oss på Journalistförbundet.

Arbetsgivaren behöver se över den allmänna situationen på arbetsplatsen, men kan också behöva vidta åtgärder mot en anställd som har trakasserat någon. Det kan handla om tillsägelse, omplacering, varning – och sist och slutligen uppsägning.

Oavsett hur situationen slutar är det viktigt att arbetsgivaren inte glömmer stödet efteråt. Även kollegor som inte har varit direkt berörda kan ha tagit illa vid sig eller ha svårt att veta hur de ska bemöta de inblandade.

Journalistförbundet arbetar mycket med den här typen av frågor. I samarbete med övriga TCO-förbund har vi utformat en särskild skrift för förtroendevalda om sexuella trakasserier. Du hittar den här.

 

Senast ändrad 3 april 2020