Funktionsnedsättning

En arbetsplats ska vara inkluderande. Medarbetare med funktionshinder får inte stängas ute. På köpet kan många av de här anpassningarna göra att arbetsmiljön blir bättre för alla.

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Den kan göra att arbetsförmågan blir nedsatt, men det måste inte automatiskt bli så.

Många förbättringar som görs med tanke på personer med nedsatt arbetsförmåga – till exempel bättre belysning, större personalutrymmen eller möjlighet till tysta arbetsrum – gynnar samtliga anställda på en arbetsplats. Att ha en inkluderande arbetsmiljö kan med andra ord innebära många vinster på en och samma gång.

Arbetsgivaren har stort ansvar

När det gäller anpassningar av arbetsförhållandena har arbetsgivaren ett stort ansvar att anpassa den efter individuella förutsättningar. Men vad som i slutändan kan krävas beror på många olika faktorer: arbetsplatsens storlek, verksamheten och vilka eventuella risker som kan uppstå för andra. 

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel eller anpassning av arbetet kan du antingen tala med din chef eller med skyddsombudet på din arbetsplats. Det går också att söka bidrag för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.

Om arbetsgivaren inte gör det som kan anses vara skäligt kan det vara diskriminerande. Läs mer om diskriminering här

Nyttiga länkar:

Försäkringskassans sida om funktionsnedsättningar

Myndigheten för delaktighet

Arbetsmiljöverket information om tillgänglig arbetsmiljö

Hit vänder du dig

Läs mer om vem du kan kontakta angående arbetsmiljöfrågor här

Senast ändrad 15 mars 2024