Ordlista

Här har vi listat några av de ord som vid en konflikt kan vara bra att känna till betydelsen av. 

Avtal: En juridiskt bindande överenskommelse. 

Avtalsdelegation: Grupp som av våra medlemmar utses att sköta avtalsförhandlingarna. I Journalistförbundet finns både en liten och en stor delegation. Den lilla delegationen sitter vid förhandlingsbordet och förankrar förhandlingsresultaten med den stora delegationen innan avtalet kan skrivas under. 

Avtalskrav: De krav som vi i Journalistförbundet och arbetsgivaren driver gentemot varandra i kollektivavtalsförhandlingarna. 

Avtalslöst tillstånd: Den tid mellan att ett avtal löpt ut tills att ett nytt tecknas. Under den tiden kan stridsåtgärder användas. 

Blockad: En stridsåtgärd som innebär att facket sätter stopp för att visst arbete utförs. Andra former av blockader kan vara förbud mot övertidsarbete och nyanställningar. 

Bruttolön: Lön före skatt. 

Facken inom industrin: En sammanslutning av fem fackförbund inom industrin som har skrivit under industriavtalet. De fem fackförbunden är Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Livs och GS. 

Fredsplikt: Finns ett gällande kollektivavtal får parterna inte ta till stridsåtgärder som strejk. 

Förhandling: En överläggning mellan två eller flera parter. 

Hängavtal: Ett kollektivavtal för arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivarorganisation. I stället har de ett avtal direkt med Journalistförbundet. 

Individgaranti: En löneökning som varje enskild individ garanteras i löneförhandlingarna. 

Industriavtalet: Ett avtal mellan facken och arbetsgivarna inom industrin. Avtalet förutsätter att industrins avtal ska gälla som norm för oss i Journalistförbundet och andra på arbetsmarknaden. 

Kollektivavtal: En juridiskt bindande överenskommelse mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation som bland annat reglerar löner, arbetsvillkor och (i Journalistförbundets avtal) upphovsrätt. 

Konfliktvarsel: Minst sju arbetsdagar innan vi som fackförbund eller arbetsgivaren vill ta till en konfliktåtgärd måste ett varsel läggas. Även Medlingsinstitutet ska vid samma tidpunkt få denna förvarning. 

Konfliktåtgärd: En åtgärd med syfte att öka pressen i förhandlingarna om ett kollektivavtal. Strejk och olika varianter av en blockad är vanliga åtgärder för oss som fackförbund. För arbetsgivarna är det lockout. 

Lockout: Detta är arbetsgivarnas vanligaste konfliktåtgärd. Vid lockout stängs arbetstagare ute från sitt arbete och får ingen lön. 

Lokala förhandlingar: Förhandlingar som sker lokalt på arbetsplatserna mellan fack och arbetsgivare. 

Lägstalön: Den lägsta lönen som är tillåten i våra kollektivavtalet. 

Medling: Ett försök att ena parter som inte kan komma överens. 

Medlingsinstitutet (MI): Statlig myndighet som medlar i tvister som rör kollektivavtal. De arbetar också för att lönebildningen fungerar väl i Sverige. 

Märket: Det är industrins avtal som tecknas först och sätter ”märket”. Det anger nivån på de löneökningar som gäller som norm för nya kollektivavtal.

Nettolön: Lön efter skatt. 

Nollavtal: Ett kollektivavtal som inte innehåller några procentsiffror för hur stor lönepott som ska finnas. Det kallas även sifferlöst avtal. Lönerna bestäms då i stället lokalt. 

Parter: De som deltar i en förhandling. På central nivå kan det vara Journalistförbundet och en arbetsgivarorganisation. På lokal nivå kan det vara fackklubben/klubbsektionen och arbetsgivaren. 

Pott: Den summa pengar som fack och arbetsgivare ska fördela i lönerevisionen utifrån vad som anges i kollektivavtalet. 

Sifferlösa avtal: Ett kollektivavtal som inte innehåller några siffror för hur stor lönepott som ska finnas. Det kallas även nollavtal. Lönerna bestäms då i stället lokalt. 

Strandning: Förhandlingarna strandar om parterna inte kan komma överens i förhandlingarna. 

Strejk: En stridsåtgärd som innebär att arbetstagarna på till exempel en arbetsplats vägrar arbeta. 

Strejkkassa: De pengar Journalistförbundet avsatt under åren för att kunna betala ut konfliktersättning till dem som deltar i till exempel en strejk. Detta behövs eftersom arbetsgivaren inte betalar ut lön vid en strejk. 

Strejkvakt: Person som står utanför en arbetsplats som är försatt i strejk för att bevaka så att strejken inte bryts. 

Strejkbrytare: Person som utför arbete som omfattas av ett strejkvarsel, trots att strejk pågår. 

Stridsåtgärder: Vid ett avtalslöst tillstånd har vi som är parter rätt att ta till stridsåtgärder. Strejk och olika varianter av en blockad är vanliga stridsåtgärder för oss som fackförbund. För arbetsgivarna är det lockout. 

Sympatiåtgärd: En stridsåtgärd för att stödja en part i en konflikt. 

Varsel: Minst sju arbetsdagar innan vi som fackförbund eller arbetsgivaren vill ta till en konfliktåtgärd måste ett varsel läggas. Även Medlingsinstitutet ska vid samma tidpunkt få denna förvarning.

Senast ändrad 14 mars 2024