Hinner du inte med?

Som chef har du en uppgift att se till att din arbetsgrupp mår bra och inte utsätts för långvarig och onödig stress. För att kunna göra det är det viktigt att även du som chef har en rimlig arbetsbelastning. Det har du rätt till.

Gör rätt från början

Det bästa är om det aldrig uppstår skadlig stress eller för hög arbetsbelastning och för att motverka det är det viktigt att du som chef har tid och möjlighet att hjälpa din arbetsgrupp att prioritera bland sina arbetsuppgifter och också se till att de har stöttning i det fall arbetet inte fungerar av någon anledning. Det är arbetsgivaren som ska se till att du har befogenheter och tid att uppfylla dina skyldigheter som chef, men det är också bra om du själv påpekar för arbetsgivaren när något behöver förändras. Skyldigheterna att förebygga och hantera hög arbetsbelastning och stress regleras i Arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som du hittar information om här.

Tillgänglighet

Många anställda och i synnerhet chefer har svårt att koppla bort arbetet på fritiden. Det finns en upplevd eller uttalad förväntan på att vara tillgänglig även efter arbetstid. Kanske vill du som chef själv ha det så eftersom det underlättar ditt arbete i stort och du inte upplever stress på grund av detta. Det kan vara okej om det är enstaka frågor och tillfällen och du normalt har en stor möjlighet att själv planera din tid. Om det däremot gör att du blir stressad och har svårt att återhämta dig under din lediga tid är det viktigt att du säger ifrån till din arbetsgivare. Kanske är det något i organisationen som måste förändras eller förtydligas. Det kan handla om att delegera ansvar, förtydliga rutiner, anställa fler personer eller minska kraven och liknande. Mer om det kan du läsa här.

När stressen redan är ett faktum

Om det förebyggande arbetet inte har varit tillräckligt eller i värsta fall inte alls har existerat är det inte ovanligt att stress, konflikter och sjukskrivningar/sjuknärvaron har blivit vardag. Antingen är du som chef direkt berörd eller så påverkas du genom att din arbetsgrupp inte fungerar. Du kan då själv ta kontakt med din högre chef eller arbetsgivare, men du kan också ta hjälp av det lokala skyddsombudet som i sin tur kan lyfta frågan med arbetsgivaren. Det kan finnas flera skyddsombud på arbetsplatsen som ansvarar för olika grupper eller områden, men om det bara finns ett kan det skyddsombudet agera för alla arbetstagare oavsett position eller kollektivavtal. Arbetsgivaren har då ett ansvar att utreda orsaken varför ohälsan har uppkommit och därefter utföra åtgärder för att hantera, men också förhindra att problemen fortsätter. Här kan du läsa mer om arbetsmiljö.

Senast ändrad 15 mars 2024