Foto: Anna Hållams/TT

Olaga integritetsintrång – frågor och svar

Bestämmelsen om olaga integritetsintrång, som infördes 1 januari 2018, kan leda till att spridning av bilder från olycksplatser polisanmäls. Journalister omfattas dock inte på samma sätt som privatpersoner av förbudet.

Är det förbjudet att fotografera på olycksplatser enligt regeln om olaga integritetsintrång?

Nej. Brottet olaga integritetsintrång gör det inte olagligt att ta själva bilden. Det är spridning av bilden som under vissa omständigheter är förbjuden enligt bestämmelsen.
 
Vad är brottet olaga integritetsintrång?

Olaga integritetsintrång innebär att en person sprider en bild på en annan person. Det behöver inte vara en bild utan det kan även vara andra uppgifter. Det avgörande är om bilden eller uppgiften är integritetskänslig. Det kan till exempel handla om uppgifter om personens sexualliv eller hälsotillstånd. Det räcker dock inte att bilderna sprids. Det krävs också att personen som sprider bilden vill skada personen på bilden. Den typ av handlingar som bestämmelsen är tänkt att träffa är till exempel så kallad hämndporr.
 
Omfattar regeln om olaga integritetsintrång journalister i sin yrkesutövning?

Nej. Bestämmelsen finns bara i brottsbalken, inte i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att en journalist som tar en bild för att publicera den i ett grundlagsskyddat medium inte kan dömas för brottet. Inte heller ansvarig utgivare kan dömas.
 
Finns det några andra regler som jag som journalist bör känna till när jag rapporterar från en olycksplats?

Som medlem i Journalistförbundet har du förbundit dig att följa de yrkesetiska reglerna. I yrkesreglerna finns särskilt en regel som får träff på denna typ av situationer. ”Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor och brott.”
 
Bestämmelsen i sin helhet (Brottsbalken 4 kapitlet):

6 c §   Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

  1.  bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
  2.  bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
  3.  bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
  4.  bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
  5.  bild på någons helt eller delvis nakna kropp

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

Om du har frågor, kontakta Journalistförbundets jurist Tove Carlén via mejl eller på 08-613 75 32.

Senast ändrad 1 april 2022