Vad händer innan en konflikt bryter ut?

Det finns regler som vi i Journalistförbundet och vår motpart i en konfliktsituation behöver förhålla oss till, innan en konflikt kan bryta ut.

Varsel

Innan vi eller någon annan organisation på arbetsmarknaden tar till konfliktåtgärder måste vi förvarna, varsla, den berörda motparten. Samtidigt som vi gör det måste vi även informera Medlingsinstitutet (MI) som då kommer att kopplas in för att medla i konflikten. Minst sju arbetsdagar innan en konflikt bryter ut ska motparten varslas om konflikten. Det betyder att lördagar, söndagar och eventuella helgdagar inte räknas in i varseltiden.

Varselhandling

Varselhandlingen är huvuddokumentet vid en konflikt. Av varselhandlingen framgår bland annat:

  • Varför man varslar.
  • Syftet med konfliktåtgärden.
  • Vilken arbetsgivarorganisation/vilket företag/vilka arbetsplatser som konflikten riktar sig mot.
  • Vilken typ av stridsåtgärder det handlar om.
  • När konfliktåtgärden träder i kraft.

Av varselhandlingen framgår också konfliktens omfattning, det vill säga vilka arbetsgivare konflikten riktar sig mot och vilka arbetsställen, arbetsuppgifter och därmed vilka anställda som omfattas av konfliktåtgärderna. Vanligtvis kompletteras handlingen med en bilaga där vi redogör för vilka arbetsuppgifter och befattningar med mera som eventuellt undantas från konfliktåtgärderna.

Tolkning av varsel

När det gäller tolkning och tillämpning av ett varsel är det endast den organisation som har utformat varselhandlingen, i vårt fall Journalistförbundet, som avgör hur varslet ska tolkas och tillämpas.

Medlingsinstitutets roll i en konflikt

Medlingsinstitutet är den statliga myndighet som har till uppgift att medla i tvister på arbetsmarknaden. Medlarens uppgifter är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna. Parter som kallas till förhandling är skyldiga att inställa sig. I samband med att ett varsel läggs, ska Medlingsinstitutet precis som motparten varslas senast sju arbetsdagar innan konflikten träder i kraft.

Medlingsinstitutet kan besluta om att en stridsåtgärd ska skjutas upp, men det kan högst pågå under 14 dagar. Detta kan bara ske en gång per medlingsuppdrag. Någon rätt för Medlingsinstitutet att avbryta en pågående stridsåtgärd finns inte.

Senast ändrad 14 mars 2024