Meddelarskydd för offentligt anställda

Du har en viktig roll

Journalister ska granska makten och på ett neutralt sätt återge skeenden i samhället. Att bevaka verksamheter som finansieras av skattemedel ingår i det journalistiska uppdraget. Här har också du som är anställd inom offentlig verksamhet en viktig roll. Du kan rapportera om missförhållanden, och du är skyddad enligt lag. Tillsammans stärker vi demokratin och säkerställer att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt.

Rätt att lämna ut uppgifter

Som anställd inom offentlig verksamhet har du rätt att lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess till journalister.

Syftet ska vara publicering

Syftet med utlämnandet ska vara publicering i ett grundlagsskyddat medium. Hit hör medier med utgivningsbevis, till exempel tidning, tv, radio och webbpublikationer. Huvudsaken är att syftet är publicering, det finns inget krav på att uppgifterna i slutänden måste publiceras. Det är ansvarig utgivare på medieföretaget som avgör vad som ska publiceras.

Sekretessbelagd info lämnas muntligt

Uppgifter som är belagda med sekretess får inte lämnas ut skriftligen, däremot får du muntligen föra vidare sekretessbelagd information till en journalist. Information som är ”särskilt känslig” får dock inte lämnas ut. Det kan till exempel handla om rikets säkerhet, brottsförebyggande arbete eller enskilda individers personliga eller ekonomiska förhållanden. Vilka uppgifter som omfattas av så kallad kvalificerad sekretess framgår att offentlighets- och sekretesslagen.

Du är skyddad som källa

Journalisten som tar emot informationen får inte avslöja sin källa, bara om källan själv vill det. Läs mer om källskydd här.

Chefen får inte luska

Efterforskningsförbudet som råder i Sverige innebär att företrädaren för statliga eller kommunala myndigheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det är alltså straffbart för en arbetsgivare inom offentlig sektor att försöka ta reda på vem som är källan. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om verksamheten.

Du får inte bestraffas

Det finns också ett repressalieförbud. Offentliga arbetsgivare får inte bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet. Förbudet gäller åtgärder som avskedande, uppsägning och beslut om andra disciplinpåföljder. Den arbetsgivare som bryter mot förbudet kan få upp till ett års fängelse.

Meddelarskyddet kontra lagen om företagshemligheter

Observera: Meddelandeskyddet gäller framför Lagen om skydd för företagshemligheter. Du får alltså meddela uppgifter som du annars inte skulle få avslöja enligt företagshemlighetslagen.

Senast ändrad 18 mars 2020