Öppenhetsdatabasen

I öppenhetsdatabasen visas vilka lagändringar som gjort i offentlighets- och sekretesslagen. Det ger en bild av vilka förändringar som lett till ökad respektive minskad insyn.
 
Öppenhetsdatabasen är framtagen av Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Syftet är att åskådliggöra att de många, små, förändringarna som görs i offentlighets- och sekretesslagen varje år tillsammans innebär en stor förändring. Det leder sammantaget till att insynen i den offentliga verksamheten succesivt minskar. Inte sällan är det EU-rättsliga bestämmelser som i grunden ligger bakom de nya sekretessreglerna. Ett annat tydligt exempel är uppgifter om elstödet som regeringen sekretessbelade trots protester från bland annat Journalistförbundet.

Metod och kommentarer

De flesta av de lagändringarna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som visas i databasen är var för sig – med några undantag – oftast ganska små. Få av dem förändrar ensamma insynen i svenska myndigheters arbete så mycket att det förtjänar några rubriker. Men om var och en av dem inskränker öppenheten bara något, så riskerar de att sammantaget driva samhället mot ökad slutenhet.

För att få en bild av hela lagändringspusslet, har vi byggt en databas över lagändringar i OSL, med start 2018. Den första ändringen i databasen trädde i kraft 1 januari 2019, och de sista har fortfarande inte börjat gälla. Databasen uppdateras kontinuerligt.

Databasen innehåller alla substantiella ändringar av lagtexter, men inte vissa rubrikändringar, korrektur (ändringar av ändringar), eller annat som är av mer administrativ karaktär. Vi har kodat varje ändring (både tillägg, omformuleringar och strykningar) som "ökad", "minskad" eller "oförändrad" sekretess. Då framträder en tydlig bild av ett gradvist mer slutet samhälle.

Även texten i ändringsförfattningarna har sparats i databasen, så att vi kan göra exempelvis nyckelordssökningar och annan textanalys. Den texten ger en bild av i samband med vilka termer eller ämnen sekretessen skärps respektive luckras upp. Vi samlar även in en del metadata, såsom listan över förarbeten för varje ändringsförfattning.