Företrädesrätt till återanställning

Om du sägs upp på grund av arbetsbrist eller avslutar en visstidsanställning kan du få företrädesrätt till återanställning. Det gäller om du har varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren.

Att ha företrädesrätt till återanställning, eller i dagligt tal, vara inlasad, innebär inte att du automatiskt blir anställd eller har rätt att få en ledig tjänst, men däremot att du har företräde framför andra intresserade som inte har jobbat lika länge som du.

Observera: I några av våra kollektivavtal görs avsteg från lagens regler, information om dessa finns här, men generellt gäller följande:

Checklista

Det här krävs för att du ska ha företrädesrätt:

 • Att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.
 • Att du har varit anställd mer än sammanlagt 12 månader (360 dagar) under de senaste tre åren.
 • Att du har anmält till arbetsgivaren att du gör anspråk på företrädesrätten.
 • Att du har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten.

Företrädesrätten gäller:

 • Under uppsägningstiden (sista månaden av visstidsanställning).
 • Nio månader efter sista anställningsdagen.

Du FÖRLORAR din företrädesrätt om du ...

 • … tackar nej till ett erbjudande om anställning som skäligen borde ha godtagits.

Du kan aldrig få företrädesrätt till återanställning om du ...

 • ... säger upp dig själv.
 • ... blir uppsagd på grund av personliga skäl eller avskedad.

Så funkar företrädesrätten

Företrädesrätten ger inga garantier för fortsatt anställning, utan innebär att du har en möjlighet att åberopa din företrädesrätt till återanställning när lediga tjänster uppstår.

När får man företrädesrätt till återanställning?

Företrädesrätten gäller om du har sagts upp på grund av arbetsbrist eller om du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut, när du har varit anställd i minst tolv månader under den senaste treårsperioden.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller företrädesrätten under uppsägningstiden och nio månader därefter. Om du har varit visstidsanställd i över tolv månader under den senaste treårsperioden är arbetsgivaren skyldig att underrätta dig en månad i förväg om du inte kommer att få fortsatt anställning. Företrädesrätt gäller då under underrättelsemånaden och nio månader därefter. Undantag gäller inom dagspressområdet.

Var och hur gäller företrädesrätten?

Du har företrädesrätt till alla anställningar, både visstidsanställningar och tillsvidaretjänster, på hel- och deltid. I bemanningsavtalet finns begränsningar för när företrädesrätten gäller. Företrädesrätten till återanställning gäller till det kollektivavtalsområde och på den driftsenhet där du senast var anställd. Det handlar alltså vanligtvis om journalisttjänster på den arbetsplats där du senast jobbade. Driftsenhet definieras som byggnad, "inhägnat område" i lagens förarbeten. Det förekommer dock att det finns lokala avtal om större eller mindre driftsenheter. Kolla med din lokala journalistklubb vad som gäller hos er. Inom public service finns specialregler både om driftsenhetsbegreppet och när man kan få företrädesrätt.

Gör anspråk på företrädesrätten

Företrädesrätten till återanställning gäller först när du har gjort anspråk på den, till exempel genom att söka en tjänst och samtidigt meddela att du gör anspråk på din företrädesrätt till återanställning. Du kan också mer generellt meddela att du gör anspråk på din företrädesrätt till återanställning genom att mejla din arbetsgivare, med kopia till journalistklubben. Du kan skriva "Jag vill med detta mejl meddela att jag gör anspråk på min företrädesrätt till återanställning. Vänligen bekräfta att du har tagit emot detta mejl."

Krav på tillräckliga kvalifikationer

Ett krav för att kunna bli återanställd är också att du har tillräckliga kvalifikationer för den utannonserade tjänsten. Det innebär att du måste leva upp till de kvalifikationskrav som ställs, så länge de är relevanta för tjänsten. Arbetsgivaren måste dock tåla att det krävs en kortare tids inskolning. Om arbetsgivaren vill anställa någon annan när du har företrädesrätt krävs förhandling med den lokala klubben, så kontakta din lokala klubb redan när du söker en tjänst som du har företrädesrätt till, så att de kan hålla koll på att allt går rätt till.

Företrädesrätt vid verksamhetsövergång

Om företaget, verksamheten eller en del av verksamheten har övergått till en ny arbetsgivare och du var anställd vid övergången, så gäller företrädesrätten även gentemot den nya arbetsgivaren.

Om du tackar nej till erbjuden anställning

Om du tackar nej till ett erbjudande om återanställning utan giltigt skäl, så förlorar du din företrädesrätt till återanställning. Du kan alltså inte tacka nej till ett vikariat för att du fått nys om att det kommer att finnas en tillsvidareanställning längre fram som du hellre vill ha. Giltigt skäl att tacka nej kan till exempel vara att du har en annan anställning som du inte har möjlighet att säga upp dig ifrån, för samma tid som du erbjuds återanställning.

Så här räknar du ut din anställningstid

All anställningstid i företaget räknas, oavsett om du jobbat som journalist eller vaktmästare. Varje dag du är anställd är en "las-dag", det spelar ingen roll om du jobbat en eller tio timmar, en kalenderdag är en anställningsdag. Om du har ett längre vikariat räknas alla dagarna i din anställning, alltså även schemalediga dagar. Om du har varit inhoppare räknas varje enskild dag. Om du har jobbat på olika driftsenheter inom samma företag får du räkna ihop tiden på alla driftsenheter. Men företrädesrätten gäller sedan bara till den driftsenhet där du var anställd senast. Tänk på att när man räknar anställningstid som kan ge företrädesrätt till återanställning så kan du bara titta tre år tillbaka i tiden.

Om du går direkt från att ha jobbat på ett företag till en anställning i ett annat företag inom samma koncern får du tillgodoräkna dig anställningstiden i båda företagen. 

Om du byter anställning i samband med en verksamhetsövergång, får du även tillgodoräkna dig anställningstiden hos den gamla arbetsgivaren.

Undantag när man räknar anställningstid finns inom public service.

Tips vid så kallad "utlasning"

Tyvärr förekommer det i journalistbranschen att arbetsgivare vill undvika att "lasa in" medarbetare. Det innebär att när du börjar närma dig gränsen för inlasning (12 månader), så erbjuds du inte fortsatt anställning, även om det finns fler visstidsanställningar att erbjuda. I det läget bör du kontakta din lokala journalistklubb eller sektion och berätta att du fått besked om att du inte kan jobba kvar. Det finns självklart inget som hindrar dig från att fortsätta söka lediga tjänster även om arbetsgivaren sagt att de inte längre kan erbjuda dig någon anställning. Om du så önskar, kan journalistklubben i det läget ta en förhandling för dig och ifrågasätta varför du inte får tjänsten. Det är inte olagligt att "lasa ut", men det går stick i stäv med lagens intentioner.

Företrädesrätt för deltidsanställda

Deltidsanställda har en särskild företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Den går före företrädesrätten till återanställning och gäller även till tjänster utanför kollektivavtalets gränser.

Förutsättningen för deltidarens rätt att öka sysselsättningsgraden är:

 1. att åtgärden tillgodoser arbetsgivarens behov av arbetskraft
 2. att den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

Senast ändrad 1 mars 2024