Om arbetsmiljöarbetet går för långsamt

Om du som skyddsombud ser att arbetsmiljöarbetet tar för lång tid, och kanske inte fungerar som det ska, så finns det några åtgärder att ta till.

En god arbetsmiljö beror på en mängd olika aspekter. Det kommer alltid att finnas faktorer som gör att arbetsmiljön förändras. Nya kollegor, ny teknik, nya tankar bland medborgarna som tar del av journalistiken, nya uppdrag och liknande kan påverka journalisternas vardag. Arbetet för att få till en god arbetsmiljö måste därför få ta tid – och hela tiden ses över.

Det är viktigt att du som skyddsombud och arbetsgivaren försöker att samarbeta, eftersom tanken är att arbetsmiljöarbetet ska ske lokalt mellan de parter som känner verksamheten bäst.

Det är tyvärr inte ovanligt att arbetsgivaren tar längre tid på sig än vad skyddsombuden och de anställda tycker är rimligt för att åtgärda de arbetsmiljöproblem eller risker som finns. Kanske kan det också vara så att du som skyddsombud ser ett behov av att undersöka verksamheten medan arbetsgivaren inte ser något behov alls för detta. Kanske har det också uppstått låsningar eftersom du och arbetsgivaren inte kommer överens om tolkningar gällande olika paragrafer.

För att lättare komma ihåg och kunna visa när och hur du som skyddsombud har påtalat problemen för arbetsgivaren kan det vara bra att du genom mejl, eller andra skriftliga dokument kan visa att kontakt har skett ett specifikt datum och liknande.

För att komma vidare kan du som skyddsombud kontakta oss på Journalistförbundet för rådgivning.

6:6a – en begäran om åtgärder

Ett sätt att tydliggöra allvaret för arbetsgivaren är att formulera en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagens 6 kap. 6a §. Det är en skrivelse som ofta benämns som en "6:6a". Det finns olika mallar på www.av.se eller www.prevent.se för hur en 6:6a kan och bör formuleras. En 6:6a ges först till arbetsgivaren som får en chans att återkomma med svar på de åtgärder som skyddsombudet efterfrågar. Om skyddsombudet anser att arbetsgivarens åtgärder eller plan för åtgärder är tillräckliga kan 6:6a:n avslutas, eller ligga vilande tills åtgärderna är uträttade.

Ett sätt att komma vidare

Om arbetsgivarens svar inte är tillräckliga, eller bedöms ta för lång tid, kan skyddsombudet lämna sin 6:6a vidare till Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet. Om ett skyddsombud skickar en 6:6a till Arbetsmiljöverket kommer de ut till arbetsplatsen. Därefter kan man antingen avsluta ärendet, eller återkomma med krav på åtgärder som arbetsgivaren ska utföra senast ett visst datum. Om detta inte sker kan arbetsgivaren tvingas betala ett vite, en sorts straffavgift.

En del skyddsombud tycker att det känns obehagligt att författa en 6:6a, eftersom det finns en oro att arbetsgivaren tolkar detta som en krigsförklaring. Journalistförbundet anser att man i stället ska se det här som en chans att komma vidare i diskussionerna. Arbetsmiljöverket kan med sin expertis tydliggöra arbetsgivarens ansvar, vilket kan leda till att både skyddsombud och arbetsgivare kan behöva förändra sitt synsätt.

Bra med samarbete med klubben

Ibland är arbetsgivare bättre på att komma ihåg att förhandla med den lokala klubben än att involvera skyddsombudet. Om du känner att detta är ett problem på din arbetsplats kan du ta hjälp av din lokala fackklubb, eller höra av dig till oss på förbundet. En arbetsgivare som utestänger dig som skyddsombud, eller straffar dig för att du utövar ditt uppdrag riskerar att behöva betala skadestånd.

Senast ändrad 4 februari 2021