Hem & hyras avtal

Här är de anställningsformer som finns i Hyresgästföreningen-avtalet (Hem & Hyra).

Tillsvidareanställning

Anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och den anställde inte har kommit överens om att någon av de övriga anställningsformerna ska gälla. 

Provanställning

Provanställning i upp till sex månader är tillåten om den anställdes kvalifikationer inom befattningsområdet är oprövade eller om det föreligger särskilda skäl för att pröva den anställdes kvalifikationer och arbetsförutsättningar mot bakgrund av arbetsuppgifternas särskilda krav.

Om arbetsgivaren provanställer någon ska Journalistklubben underrättas. Skulle provanställningen avbrytas och alltså inte övergå i en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren informera Journalistklubben om detta.

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning kan exempelvis användas vid ett tidsbegränsat projekt eller vid en tillfällig arbetstopp. Anställningsformen får inte användas för att täcka stadigvarande behov av arbetskraft.

Reglerna för särskild visstidsanställning återfinns i Lagen om anställningsskydd.

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när du varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod eller under en period då du har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid.

Om du haft särskild visstidsanställning i mer än tolv månader under en femårsperiod så övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vikariat

När någon är frånvarande, till exempel vid ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet, kan arbetsgivaren anställa en vikarie i den frånvarandes ställe. Det ska då framgå av anställningsavtalet vem du vikarierar för. Detta är dock inget krav under sommarsemestrarna.

Vikariat kan också användas i avvaktan på att en ledig ska tillsättas, men som längst i sex månader. För att vikariebesätta en vakant tjänst längre tid krävs en överenskommelse med Journalistklubben.

Om du är anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

Säsongsarbete

Även Lagen om anställningsskydds anställningsform säsongsarbete är tillåten men det är normalt inte en anställningsform som används på avtalsområdet.

Senast ändrad 29 februari 2024