Yrkesetiska regler

De tretton yrkesetiska reglerna är tänkta att vara till stöd för dig som journalist i ditt dagliga arbete. De gäller både inne på redaktionen och ute på fältet – och oavsett om du är frilansjournalist eller anställd.

Som medlem i Journalistförbundet förbinder du dig att följa de yrkesetiska reglerna. Överträdelser kan anmälas inom tre månader från den aktuella händelsen till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd. 

En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad. Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet och i sitt arbete strävar efter att rapportera korrekt är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på att de yrkesetiska reglerna följs.

 

Journalistens integritet

 

yrkesetisk regel 1

1. Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning.

yrkesetisk regel 2

2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.

yrkesetisk regel 3

3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.

yrkesetisk regel 4

4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.

yrkesetisk regel 5

5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.

yrkesetisk regel 6

6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse.

 

Anskaffning av material

 

yrkesetisk regel 7

7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier.

yrkesetisk regel 8

8. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.

yrkesetisk regel 9

9. Förfalska inte intervjuer eller bilder.

yrkesetisk regel 10

10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor och brott.

yrkesetisk regel 11

11. Dold kamera och annan dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör användas endast i undantagsfall, efter noga övervägande och när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts.

yrkesetisk regel 12

12. Respektera upphovsrätten vad avser text och bild och ljud.

yrkesetisk regel 13

13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.

 

Här hittar du de yrkesetiska reglerna på engelska / Here are the rules in English:
Rules of professional conduct

De yrkesetiska reglerna uppdaterades efter beslut på Journalistförbundets kongress i oktober 2014.

Vill du veta mer – eller boka en föreläsning, kontakta Justus Bennet, jb@sjf.se eller 08-613 75 03, sekreterare för Yrkesetiska nämnden.

Senast ändrad 28 juni 2021