Vägledande kommentarer till de yrkesetiska reglerna

Publicerad 28 juni 2021

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd har tagit fram korta kommentarer till de tretton yrkesetiska reglerna. Vilket efterfrågats då journalister arbetar allt bredare, inte sällan hamnar i oväntade situationer och måste fatta snabba beslut, med etiska dilemman som följd.

De yrkesetiska reglerna

1. Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning.

Vägledning:
Låt dig inte övertalas att säga ja till eller vinkla ett uppdrag för att tillmötesgå personer och intressen vid sidan av den för uppdraget ansvarige publicisten och redaktionen. Det betyder givetvis inte att du som journalist inte ska vara öppen för att lyssna till tips och idéer.   

2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.

Vägledning:
Var noga med att hålla isär privata och professionella åtaganden. Annars riskerar du att hamna i lojalitetskonflikter som kan ifrågasätta din journalistiska trovärdighet. Avstå ifrån att rapportera och kommentera frågor du på något sätt själv är inblandad i genom uppdrag i företag, föreningar eller dylikt.

3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.

Vägledning:
Ge inte efter för andras intresse av publicitet eller för att begränsa densamma. I din yrkesroll som journalist sätter du alltid den publicistiska värderingen först. 

4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.

Vägledning:
Presskortet, liksom din yrkestitel ska bara användas i den journalistiska yrkesutövningen, aldrig i privat syfte eller som påtryckningsmedel. Som för att till exempel skaffa dig ekonomiska förmåner som gratis entré på museer, rabatter kopplade till presskortet, eller förmå någon att fatta eller omvärdera ett visst beslut. 

5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.

Vägledning:
Som journalist kan du aldrig, för dina egna eller andras syften utnyttja information eller kunskaper som kan ge dig ekonomisk vinning, fördelar och förmåner. Tänk även på att som journalist noga överväga det du publicerar; om publiceringen på ett oförsvarbart sätt kan skada någon eller vara till skada för din yrkesutövning. 

Du bör som journalist också tänka igenom hur du ska förhålla dig till uppgifter off the record. I EU-sammanhang till exempel förekommer det att tjänstemän talar off the record, det vill säga du får information men förbinder dig att inte citera vem som är källan

6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse.

Vägledning:
Som journalist kan du hänvisa till journalistavtalen för att slippa utföra uppdrag som försätter dig i en intressekonflikt. Det kan handla om etiska och politiska överväganden, liksom lojalitetskonflikter. Kontakta i första hand journalistklubben på arbetsplatsen för förhandlingshjälp eller förbundets kansli för vidare vägledning och assistans.

Anskaffning av material

7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier.

Vägledning:
Tänk på att vara extra noga när det gäller citat av och bilder på personer som inte är vana vid att medverka i media. Stäm med berörda personer av citat och visa bilder du vill publicera, nöj dig inte med mindre än ett ja före publicering. 
Var vidare noggrann med att kontakta icke offentliga personer innan du använder material som de publicerat i sociala medier. 

8. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.

Vägledning:
Se till att alltid erbjuda personer du intervjuat en möjlighet att kontrollera sina egna citat innan publicering. Det skapar förtroende för dig som journalist, och journalistiken. 

9. Förfalska inte intervjuer eller bilder.

Vägledning:
Du får aldrig manipulera eller redigera i en intervju eller ett fotografi för att få en person eller situation att framstå på ett sätt som inte överensstämmer med vad som sagts eller visas på bilden.

10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor och brott.

Vägledning:
Det är generellt viktigt att visa hänsyn i det journalistiska arbetet. Det gör du genom att vara öppen och transparent, stämma av och förankra det du ska göra. Se till att ha en dialog med räddningstjänst och polis vid känsliga situationer och allvarliga händelser som olyckor och brott. Ta upp och diskutera dilemman med redaktionen, eller ställ dig själv frågan om det till exempel är lämpligt att kontakta en anhörig till någon som förolyckats.  

11. Dold kamera och annan dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör användas endast i undantagsfall, efter noga övervägande och när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts.

Vägledning:
Att använda dold utrustning för att få fram journalistiskt material är alltid ett undantag. Diskutera sådana situationer noga på redaktionen. Tänk igenom vilka frågor som kan komma upp efteråt och var säker på att du kan försvara ditt beslut.

12. Respektera upphovsrätten vad avser text och bild och ljud.

Vägledning:
Om du återanvänder publicerat material så tänk på att upphovsrätten till materialet tillhör någon annan. Respektera citaträtten och publicera inte bilder utan rättighetshavarens tillstånd. Text, ljud och bild från webben omfattas av upphovsrätten på samma sätt som material i tryckta medier, radio och teve.

13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.

Vägledning:
När du sammanfattar och citerar någon ska det för läsaren, lyssnaren liksom tittaren klart och tydligt framgå vem som är källan.

Senast ändrad 28 juni 2021