Foto: Tor Johnsson

Så vill medlemmar möta framtiden

Publicerad 29 januari 2020

Förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling och högre lön och arvoden. Så går det att sammanfatta medlemmars svar på behov för framtiden i den enkät som vi i Journalistförbundet gjort med anledning av avtalsförhandlingarna under 2020.

– Det här förstärker den bild vi har av vad vi behöver fokusera på i förhandlingarna om nya kollektivavtal i vår, säger Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande, som även skickar ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten.

Enkäten skickades ut till medlemmar i Journalistförbundet i slutet av november och har även funnits att fylla i på förbundets hemsida. Tanken var att väcka ett engagemang om de villkor vi arbetar under och vad medlemmar, oavsett anlitandeform, ser för behov för egen del för framtiden i branschen.

Behovet av förbättringar kring arbetsmiljö märks tydligt i enkätsvaren. Av 230 svarande har 3 av 4 valt att svara att vi måste arbeta för en rimlig arbetsbörda och hälften av de svarande ser behov av regleringar för bättre balans mellan arbete och fritid.

På frågan av vad som behövs för regleringar för att skapa en bättre balans i en ständigt uppkopplad tillvaro där gränsen mellan fritid och arbete tunnats ut svarar deltagarna att de vill se kortare arbetstid, en möjlighet att kunna koppla bort jobbet och att kunna arbeta på distans. Hälften av de svarande lyfter även behovet av högre lön eller arvode utifrån att gränsen mellan jobb och fritid allt mer suddas ut.

För att klara framtidens utmaningar i yrket är det tydligt att majoriteten av de svarade vill se mer kompetensutveckling. För att klara av jobbet ser de svarande främst behov av en rimlig arbetsbörda och möjlighet att vara kreativ på jobbet.

På frågan vad den svarande tycker är viktigast när lön eller arvode sätts är det tydligt prestation och erfarenhet måste vara en viktig faktor. Men även att lönerna är jämställda.

De svarande hade även möjlighet att lämna frisvar. Bland dessa går det till exempel att läsa om behov av ökat fokus på medlemmar som arbetar under otrygga anlitandeformer, ett förbättrat samarbete mellan anställda och frilans och olika behov av specifika förbättringar när det gäller ersättningar och arbetstid.

Svaren från enkäten, inklusive alla frisvar, kommer att lämnas över till avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen som ska förhandla fram nya kollektivavtal under våren. Förhandlingarna rör kollektivavtal som reglerar villkoren för anställda inom dagspress, public service, tidskrift, kommersiell etermedia och även bemanningsanställda. Detta är avtal med en giltighetstid som avslutas den 31 mars 2020. Journalistförbundets frilansavtal har en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling. Men arbetet med högre arvoden pågår ständigt och senast vid årsskiftet höjdes frilansrekommendationen.

Här nedan alla svar på enkäten för respektive fråga:

Vad behöver du för att klara framtida utmaningar i ditt yrke?

154     Mer kompetensutveckling
76       Mer inflytande
59       Bättre digitala verktyg
29       Motverka trakasserier, hot och våld mot journalister
48       Starkare försvar av upphovsrätten
112     Bättre balans mellan arbete och fritid

Vad behöver du för att skapa en bra balans i en ständigt uppkopplad tillvaro där gränsen mellan fritid och arbete tunnats ut?

62       Större inflytande över schemaläggning
97       Kortare arbetstid
92       Kunna koppla bort jobbet
77       Flexibilitet, både för mig och chefen
92       Kunna jobba på distans
84       Betald friskvård
112     Högre lön eller arvode

Vad är viktigt för dig på jobbet?

170     En rimlig arbetsbörda
168     Möjlighet att vara kreativ på jobbet
105     Närvarande chef/uppdragsgivare
61       Karriärmöjligheter
57       Bra digitala verktyg
148     Inflytande och engagemang
104     Stöd från kollegor
 
Vad tycker du är viktigast när din lön eller ditt arvode sätts?

180     Att prestation och erfarenhet påverkar
89       Kunna påverka lönen i lönesamtalet
52       Att chefen har kunskap om löneprocessen
37       Att frilansrekommendationen följs
31       Att uppdragsgivaren har kunskap om arvoden
114     Att lönerna är jämställda

Senast ändrad 26 februari 2020