Foto: Journalistförbundet

Journalistförbundets yttrande över föreskrifter om nytt mediestöd

Publicerad 1 september 2023

Remisstiden för de föreskrifter som Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) tagit fram för det nya mediestödet löpte ut den 1 september. Journalistförbundet välkomnar i sitt yttrande föreskrifterna, men konstaterar att vissa delar fortfarande är mycket oklara. 

Mediestödsutredningen presenterade sitt förslag om ett nytt mediestöd i juni förra året. Sedan dess har arbetet med den nya lagen pågått på kulturdepartementet. Journalistförbundet lämnade sitt remissvar på Mediestödsutredningen i september förra året. Först i juni i år kom regeringens proposition och någon förordning finns fortfarande inte att ta del av från regeringen. 

I väntan på förordningen har MPRT tagit fram ett utkast till föreskrifter som bygger på Mediestödsutredningens förslag till förordning. Förslaget till föreskrifter har skickats ut på remiss och sista dagen att inkomma med yttrande var den 1 september.

– Vi välkomnar att MPRT har inlett arbetet med att ta fram föreskrifter eftersom det är viktigt för medieföretagen att få en bild av hur reglerna kommer att fungera i praktiken, men det är olyckligt att arbetet med förordningen dragit ut på tiden. Det gör att vissa delar fortfarande är mycket oklara och vi kommer därför vara tvungna att återkomma när det gäller vissa frågor, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Välkommet att kostanden för frilansar räknas in 

Journalistförbundet har välkomnat det nya mediestödet. Framför allt är det positivt att det gamla presstödet reformeras, vilket är något som Journalistförbundet efterlyst länge. Förbundet välkomnar också att det nya mediestödet bygger på faktiska kostnader för redaktionellt material. En fråga som Journalistförbundet lyfte i sitt remissvar på Mediestödsutredningen var att även kostnader för anlitande av frilansar bör få räknas in som en stödgrundande kostnad. Detta är något som regeringen valt att lyssna på.

– Vi är väldigt glada att vi fick gehör på den här punkten. Däremot tror vi att MPRT behöver fundera ett varv till när det gäller frågan om hur de här kostnaderna ska kunna styrkas av medieföretagen, säger Ulrika Hyllert.

Visar på svårigheter med ett demokrativillkor

En fråga som Journalistförbundet varit kritiska emot är att regeringen gått vidare med förslaget om att införa ett demokrativillkor för att få mediestöd. När villkoret nu ska omsättas till praktik blir de negativa effekterna tydliga. MPRT föreslår att de företag som ansöker om Mediestöd ska intyga att de följer och kommer att följa demokrativillkoret. Enligt Journalistförbundet riskerar intygandet i sig att begränsa ansvarig utgivares roll och äventyrar principen om ensamansvaret i mediegrundlagarna. Det är också oklart i föreskrifterna hur bedömningen av om ett företag brutit mot demokrativillkoret ska göras i praktiken och hur prövningen ska initieras.

– Det här visar på svårigheterna med att i praktiken införa ett parallellt system för ansvarsutkrävande vid sidan om det som redan finns i mediegrundlagarna kopplat till bestämmelserna om ansvarig utgivare, säger Ulrika Hyllert.

Föreskrifterna innehåller särskilda regler om AI-genererat innehåll som förenklat innebär att bilder och rörligt material inte ska kunna ge mediestöd medan text ska kunna ge mediestöd. Journalistförbundet utesluter inte att det behövs bestämmelser om AI-generat innehåll kopplat till mediestödet. Enligt Journalistförbundet bör detta dock utredas noggrannare.

Läs Journalistförbundets remissvar
 

Senast ändrad 1 september 2023