Journalistförbundet kritiskt till förändringar av radio- och tv-lagen

Publicerad 22 november 2019

I dag fredag gick remisstiden ut för den utredning som tittat på uppdateringar av radio- och tv-lagen utifrån EU-direktivet om audiovisuella tjänster. Journalistförbundet anser inte att utredningen tagit tillräckligt stor hänsyn till de begränsningar som grundlagarna och inte minst Yttrandefrihetsgrundlagen innebär när det gäller reglering av innehåll på nätet.

Utredningen föreslår bland annat att så kallade videodelningsplattformar ska omfattas av särskilda regler i radio- och tv-lagen. Bestämmelserna innebär att leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda allmänheten från bland annat innehåll som uppenbart är sådant som avses i brottsbalkens bestämmelser om olaga hot, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott med mera.

Enligt Journalistförbundet har utredningen inte beaktat skyddet för den allmänna yttrandefriheten som finns regeringsformen. Utredningen har inte heller tillräckligt väl undersökt hur grundlagsskyddade medier påverkas av reglerna.

Utredningens förslag om att ge Myndigheten för press, radio och tv ett uppdrag att arbeta med så kallad samreglering är också problematiskt. Samregleringen innebär i praktiken en begränsning av mediernas yttrandefrihet. Något stöd för att införa samreglering i svensk rätt finns inte i grundlagarna.

Läs hela Journalistförbundets remissvar här:
https://www.sjf.se/system/files/2019-11/journalistforbundets_remissvar_sou_2019.39_en_moderniserad_radio-_och_tv-lag.pdf

Utredningen finns här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/08/sou-201939/

Samtliga remissvar finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/remisser/2019/08/remiss-sou-201939-en-moderniserad-radio--och-tv-lag/

För mer info, kontakta: 

Tove Carlén, jurist Journalistförbundet
tove.carlen@sjf.se
 

Senast ändrad 26 februari 2020