Foto: Journalistförbundet

Kritik mot ändrade regler om utbildning för terrorism

Publicerad 19 mars 2020

I slutet av förra året kom en utredning med förslag om en ny terroristbrottslag. Journalistförbundet har nu lämnat in sitt remissyttrande över förslaget. Enligt Journalistförbundet är det positivt att de straffrättsliga reglerna kopplade till terrorism samlas i en och samma lag. Det gör lagstiftningen mer överskådlig. Samtidigt riktar Journalistförbundet i sitt remissvar kritik mot andra delar av utredningen.

Förslaget om att ändra reglerna om utbildning för terrorism är problematiskt. Enligt förslaget ska det inte längre krävas att ”utbildaren” det vill säga den som sprider instruktioner har vetskap om att mottagaren har för avsikt att använda instruktionerna för att begå terroristbrott. Istället ska det räcka med att den som sprider instruktioner har vetskap om att instruktionerna är avsedda att användas för att begå terroristbrott.
 
Enligt Journalistförbundet innebär förslaget en stor utvidgning av reglernas tillämpningsområde. I praktiken innebär det att det blir svårt att sprida information om terroristers arbetsmetoder. Journalistförbundet anser inte att en så pass omfattande inskränkning av den allmänna yttrandefriheten står i proportion till nyttan av regleringen. Tvärtom finns det en risk att viktig information om terroristorganisationernas verksamhet aldrig kommer fram vilket i sin tur riskerar att försvåra möjligheterna att bekämpa terrorismen.
 
En annan fråga som berörs i utredningen är det nya förbudet mot samröre med terroristorganisation. Journalistförbundet har vid upprepade tillfällen kritiserat förbudet som trädde i kraft den första mars i år. Anledningen är att reglerna så som de är utformade riskerar att få träff på journalistisk verksamhet. Journalister som bevakar terroristorganisationer riskerar därför att dömas för samröre med terroristorganisation. Detta är även något som Lagrådet har kritiserat. Journalistförbundet anser att frågan måste beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet med den nya terroristbrottslagen.

Senast ändrad 19 mars 2020