Journalistförbundets remissvar på public service-utredningen

Publicerad 19 oktober 2018

Idag gick remisstiden ut för alla som ville lämna synpunkter på public service-kommitténs slutbetänkande. Utredningen innehåller förslag om vilka villkor som ska gälla för public service när nuvarande tillstånd löper ut om drygt ett år.

Journalistförbundet fokuserar i sitt svar på vikten av att värna oberoendet under de tio år som de nya sändningstillstånden ska gälla.

Journalistförbundets remissvar i korthet:

• En återkommande invändning från förbundet i remissvaret är att utredningen har underskattat den tekniska utvecklingen vilket gör att tillstånden på vissa punkter riskerar att binda upp bolagen vid gamla tekniklösningar.
• Journalistförbundet anser att det är positivt med den 10 år långa tillståndsperioden som är utgångspunkten för utredningens förslag.
• Journalistförbundet välkomnar att utredningen föreslår att definitionen av kärnverksamhet ska utökas.
• Journalistförbundet delar utredningens positiva syn på speglingsuppdraget när det kommer till syftet med uppdraget. Journalistförbundet anser dock att det inte bör vara en fråga för Granskningsnämnden att avgöra huruvida bolagen lyckas med speglingsuppdraget eller inte.
• Journalistförbundet har motsatt sig systemet med förhandsprövning sedan det infördes och anser fortfarande att det bör avvecklas. För det fall det ändå ska behållas tillstyrker Journalistförbundet utredningens förslag om att förhandsprövningen bara ska omfatta den kompletterande verksamheten.
• Journalistförbundet avstyrker utredningens förslag om att införa så kallade ”public service-dialoger” eftersom det riskerar att öppna upp för diskussioner om public service som i och för sig kan vara nyttiga och välkomna men som inte bör villkoras i sändningstillstånden utan bör bygga på ömsesidig frivillighet för att garantera public service-bolagens oberoende.

Hela remissvaret hittar du nedan (pdf).

För mer information och kommentarer kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Ulrika Hyllert, vice ordförande Journalistförbundet, 070-784 31 14
Tove Carlén, sekreterare i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-267 65 77

Senast ändrad 26 februari 2020