Ris och ros till utredning om offentlighetsprincipen

Publicerad 22 november 2017

Journalistförbundet har lämnat synpunkter på en utredning om möjligheten att ta del av allmänna handlingar. Förbundet välkomnar utredningens slutsats – att det inte finns någon anledning att inskränka offentlighetsprincipen. Samtidigt kritiseras ett av förslagen i utredningen.

Det kommer med jämna mellanrum rapporter från myndigheter om problem med enskilda som begär ut stora mängder allmänna handlingar. Detta sägs leda till administrativa problem för myndigheterna. En utredning som tittat på problematiken kommer fram till att problemen inte är så stora att det är motiverat att förändra offentlighetsprincipen.

– Vi välkomnar såklart den slutsatsen. Det skulle vara ytterst problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv att inskränka offentlighetsprincipen på grund av att det finns vissa enskilda individer som missbrukar rätten att ta del av allmänna handlingar, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Utredningen har också tittat på frågan om avgifter för allmänna handlingar. Myndigheter har rätt att ta ut en avgift när någon vill ha en kopia av en allmänna handlingar. I utredningen föreslås det att myndigheter i vissa fall ska rätt att ta ut avgiften i förväg. Journalistförbundet tycker inte att det bör införas en sådan möjlighet.

– Vi ser redan i dag att vissa myndigheter har svårt att leva upp till kravet på att det ska gå skyndsamt att få kopior på handlingar. Vi tror att förslaget skulle leda till att problemen med omotiverat långa handläggningstider skulle bli ännu värre, säger Jonas Nordling.

I utredningen föreslås det också förändringar av möjligheten att överklaga ett beslut om en avgift. Idag har den som är missnöjd med ett beslut som gäller avgift för papperskopior rätt att överklaga beslutet till Skatteverket. Motsvarande rätt att överklaga finns dock inte för den som fått ut kopior digitalt. Journalistförbundet välkomnar utredningens förslag.

– Förhoppningsvis kan det leda till att fler beslut av den typen prövas av domstol, vilket i sin tur ger en mer enhetlig tillämpning hos myndigheterna, säger Jonas Nordling.

Samtidigt löser förslaget bara en liten del av problemet när det gäller möjligheten att ta del av allmänna handlingar digitalt.

– Det saknas fortfarande en generell rätt att ta del av allmänna handlingar digitalt. Vi ser också stora skillnader mellan myndigheterna när det gäller kostnaden för att ta del av handlingar digitalt. Offentlighetsprincipen har inte alls hängt med i den tekniska utvecklingen, säger Jonas Nordling.
Ett annat problem är att kommunerna inte omfattas av avgiftsförordningen vilket gör att det saknas tydliga regler för avgiftsuttag hos kommunerna. Detta ställer till det för Journalistförbundets medlemmar som jobbar med lokaljournalistik. Att olika kommuner har olika regler gör det svårt för journalister och andra medborgare att veta vad som gäller. Denna och andra frågor skulle Journalistförbundet vilja att regeringen utredde vidare.

Hela Journalistförbundets remissvar finns att ladda ner till höger.

Utredningen finns här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/08/ds-201737/

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 5 mars 2020