Uttalande till stöd för kurdiska satellit-tv-kanaler baserade i Sverige

Publicerad 26 juni 2017

Turkiska myndigheter försöker på olika sätt att stoppa yttrandefriheten inte bara inom landets gränser utan även här Sverige. Ett sätt som tyvärr har visat sig vara effektivt är att stoppa sändningen av kurdiska satellit-tv-kanaler. Det har skett genom att Turkiet förmått den franska satellitoperatören Eutelsat att stoppa utsändningarna.

Ett företag som är drabbat är kanalen Newroz TV som sedan i höstas inte längre når ut med sin journalistik. Kanalen är baserad i Sverige och har en ansvarig utgivare i Sverige. Samma sak riskerar nu att hända en annan Sverigebaserad kanal, Ronahi TV.

Journalistförbundet ser mycket allvarligt på utvecklingen. Europeiska Journalistfederationens årsmöte i Bukarest tidigare i år beslutade om en resolution till stöd för tre kurdiska kanaler vars sändningar är hotade, däribland Ronahi TV.

Journalistförbundet uppmanar Eutelsat att stå upp för yttrandefriheten genom att inte ge efter för Turkiets försök att inskränka den. Franska staten är majoritetsägare i Eutelsat. Journalistförbundet uppmanar den nytillträdda regeringen i Frankrike att stå upp för de mänskliga rättigheterna och att använda sitt inflytande till att ändra Eutelsats agerande.

Journalistförbundet uppmanar den svenska regeringen att uppmärksamma frågan i sina kontakter med såväl Frankrike som andra berörda EU-länder.

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet, tel: 070-786 84 33
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, tel: 070-267 65 77

 

Statement in support of Kurdish satellite TV channels based in Sweden

Turkish authorities are trying to stop freedom of speech not only within the country but also here in Sweden. One way which unfortunately has proved effective is to interrupt broadcast of Kurdish satellite TV channels. Turkey has managed to do so by demanding the French satellite operator Eutelsat to stop broadcasting.

One company effected is the channel Newroz TV which since late last year no longer is able to reach out with its journalism. The channel is based in Sweden and has a Swedish legally responsible editor. The Swedish-based channel Ronahi TV are now under the same threat.

The Swedish Union of Journalists is deeply concerned with the development. The annual meeting of the European Federation of Journalists in Bucharest earlier this year adopted a resolution in support of three Kurdish channels which are all threatened, among them Ronahi TV.

The Swedish Union of Journalists urges Eutelsat to stand up for the freedom of speech by not giving in to the attempts by Turkey to violate it. France owns a majority of the company Eutelsat. The Swedish Union of Journalists urges the newly elected French government to stand up for the human rights and to use its power to change the acting of Eutelsat.

The Swedish Union of Journalists urges the Swedish government to highlight the issue when communicating with as well the French government as other EU-member states effected.

For more information please contact:
Jonas Nordling, President, Swedish Union of Journalists, tel: +46 70 786 84 33
Tove Carlén, jurist, Legal Advisor, Swedish Union of Journalists, tel: +46 70 267 65 77

Senast ändrad 6 mars 2020