Läs Journalistförbundets svar på Medieutredningen

Publicerad 21 mars 2017

Journalistförbundet har fått Medieutredningens slutbetänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar” på remiss. Du kan ta del av hela remissvaret till höger. Här är en sammanfattning av förbundets svar:

  • Journalistförbundet anser att det är positivt att Medieutredningen sett vikten av ett teknik- och plattformsneutralt stöd riktat till oberoende nyhetsförmedling. Förslaget har flera likheter med det förslag om ett förändrat presstöd som Journalistförbundet presenterat tidigare; Journalistförbundets förslag om ett förändrat presstöd.
  • Journalistförbundet har inga invändningar mot de objektiva mätkriterier som föreslås som trösklar för inträde i ett nytt stödsystem.
  • Journalistförbundet ifrågasätter de nya inslagen av kvalitativa bedömningar i prövningen av eventuell rätt till stöd. Det är svårt att se hur ”hög kvalitet och inre mångfald” och ”principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” ska kunna tillämpas på ett sätt som är rättssäkert och som inte leder till ständigt ifrågasättande av såväl enskilda beslut som mediestödet som sådant, från olika politiska utgångspunkter.
  • Därmed ser Journalistförbundet inte heller något värde i att förändra mediestödsnämndens sammansättning och processen för att utse den.
  • Eftersom många medieföretags behov av stöd är stora och akuta, välkomnar Journalistförbundet ökade anslag till ett nytt stödsystem. Förbundet anser dock att det är svårt att ta ställning till de föreslagna summorna i och med att det är oklart hur detta ökade stöd ska finansieras.
  • Enligt Journalistförbundet är risken stor för att inte heller den utvidgade ram som utredningen föreslår kommer att vara tillräcklig. Därför ställer sig förbundet bakom förslaget om en mediefinansieringsutredning, som kan ta ett helhetsgrepp om frågorna kring mediebranschens ekonomi, inklusive beskattning, villkor för viss annonsering med mera.
  • Journalistförbundet uppskattar att Medieutredningen tar upp det allvarliga, akuta problem som hot mot journalister utgör. Förbundet delar givetvis uppfattningen att det är angeläget att rättsväsendet prioriterar dessa brott och att de som hotar faktiskt lagförs. En särskild utredning för att se över eventuella brister i gällande lagstiftning och pröva frågan om förstärkt straffrättsligt skydd för journalister – och andra grupper med demokratibärande roller – vore välkommen.

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 6 mars 2020