Foto: Tor Johnsson

Förslag för att minska offentliganställdas utsatthet missar målet

Publicerad 15 april 2024

I utredningen ”Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier” (SOU 2024:1) presenteras en rad förslag som syftar till att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö för offentliganställda. 

Journalistförbundet har lämnat in ett remissvar med kritik mot förslag i utredningen. Förbundet ser samtligt att syftet är gott.

– Det är oacceptabelt att anställda inom offentlig sektor utsätts för hot och våld. Det får aldrig accepteras. Utöver det lidande det innebär för den utsatte, är det ett demokratiskt problem om myndigheter inte kan utföra sitt uppdrag på grund av att personalen känner sig otrygg, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Ej ändamålsenliga förslag

Journalistförbundet anser däremot inte att de förslag till åtgärder som presenteras i utredningen är ändamålsenliga. Det handlar om förslag om att inskränka yttrandefriheten genom ett nytt brott, ”förolämpning av tjänsteman” och om att begränsa offentlighetsprincipen, bland annat genom att utelämna namn på beslutfattare.

– Att begränsa den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar kan på kort sikt framstå som ett effektivt sätt att motverka problemen. Det är dock en åtgärd som ger andra negativa effekter för demokratin i form av minskad insyn. Det i sin tur riskerar att leda till minskad tillit till myndigheterna och därmed till vår demokrati, säger Ulrika Hyllert.

Viktigt vidta förebyggande åtgärder

Enligt Journalistförbundet finns det många arbetsmiljöaspekter när det gäller frågan om hot och våld och det är därför glädjande att utredningen lyfter behovet av att vidta förebyggande åtgärder. Enligt Journalistförbundet är det åtgärder som bör prioriteras framför andra åtgärder som begränsningar i yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.

Läs hela utredningen här.

Läs Journalistförbundets remissvar här.

Senast ändrad 18 april 2024