Foto: Journalistförbundet

Nej till att beslutsfattare anonymiseras

Publicerad 2 februari 2024

Journalistförbundet avstyrker i ett remissvar förslaget att polisen i vissa fall ska kunna anonymisera beslutsfattares namn. Något som enligt Journalistförbundet skulle ge negativa effekter för demokratin i form av minskad insyn. 

I promemorian ”Stärkt skydd för vissa polisanställda”, som tagits fram av justitiedepartementet, föreslås att polisen ska kunna anonymisera beslutsfattares namn i vissa fall. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla redan den 15 april.

Syftet med förslaget är att minska polisernas utsatthet när åtgärder riktas om den organiserade brottsligheten. Journalistförbundet delar uppfattningen att det är problematiskt att anställda vid Polismyndigheten utsätts för hot och våld, men riktar i sitt remissvar kritik mot förslaget och skriver:

”Att begränsa den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar kan på kort sikt framstå som ett effektivt sätt att motverka problemen. Det är dock en åtgärd som ger andra negativa effekter för demokratin i form av minskad insyn, vilket i sin tur riskerar att leda till minskad tillit till de rättsvårdande myndigheterna och därmed till vår demokrati.” 

Flera remissinstanser avstyrker förslaget

Enligt Journalistförbundet finns det många arbetsmiljöaspekter när det gäller frågan om hot och våld. I promemorian redogörs det inte på ett utförligt sätt för vilka andra åtgärder, i form av trygghetshöjande åtgärder etc, som vidtagits för att skydda de utsatta medarbetarna. Det konstateras bara kort att ”Det har vidtagits åtskilliga åtgärder av lagstiftaren och Polismyndigheten, både för att bekämpa brottsligheten och skydda personalen.”

Enligt Journalistförbundet är det inte visat att det är proportionellt att införa en så genomgripande förändring av offentlighetsprincipen som föreslås i promemorian. Journalistförbundet avstyrker därför förslaget.

Flera andra remissinstanser som Uppsala universitet, Akavia, Tidningsutgivarna och Svea hovrätt avstryker också förslaget.

Senast ändrad 2 februari 2024