Risk för minskad insyn i rättsprocesser

Publicerad 17 januari 2024

Journalistförbundet har i ett remissvar om anonyma vittnen i brottsmål avstyrkt förslag på förändrad lagstiftning. Detta eftersom det finns negativa effekter i form av minskad insyn för journalister och andra.

Det är i utredningen ”Anonyma vittnen” som det föreslås en ny lag om anonyma vittnen i brottmål. Bakgrunden är att vittnen ofta avstår från att vittna av rädsla för att drabbas för hot och våld. Enligt Journalistförbundet är det allvarligt att personer inte vågar vittna i rättsprocesser i Sverige.

Innebär begränsningar 

Det finns dock negativa effekter med den nya lagen i form av minskad insyn i rättsprocesser för journalister och andra intresserade. Lagen innebär därmed en begränsning av såväl den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen som informationsfriheten. När offentlighetsprincipen och informationsfriheten begränsas ska det göras en proportionalitetsbedömning, vilket saknas i utredningen.

Negativa konsekvenser för journalistiken

Journalister har i flera fall legat bakom avslöjanden som innebär att oskyldigt dömda kan få upprättelsen. Anonyma vittnesmål innebär ofrånkomligen att det blir svårare att genomföra den typen av journalistiska undersökningar av brottmål. Journalistförbundet anser att förslagets begränsingar av offentlighetsprincipen kommer att få stora negativa konsekvenser. Det är ytterst allvarligt att detta överhuvudtaget inte beaktats i utredningen. 

Journalistförbundet anser i första hand inte att förslaget kan ligga till grund för lagstiftningen mot bakgrund av avsaknaden av proportionalitetsbedömning i utredningen. Journalistförbundet avstyrker därför förslaget. I andra hand anser Journalistförbundet att insynsintresset måste komma till tydligare uttryck i lagstiftningen. Av samma anledning avstyrker Journalistförbundet förslaget till ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.
 
Läs hela remissvaret här.

Läs utredningen här.
 

Senast ändrad 17 januari 2024